Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  20.02.2019р. зміна акціонерів, пакет акцій яких змінився відносно порогових знач


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Середа Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.02.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

- З 01.01.2019 не публiкується

 

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

20.02.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

18.02.2019

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА»

34497042

95.0147

90.074683

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (надалi – Товариство) повiдомляє, що 18.02.2019р. вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2018р. На пiдставi реєстру стало вiдомо про змiни: частка власника акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета якого став меншим порогового значення пакета акцiй, ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» (iдентифiкацiйний код 34497042) в статутному капiталi Товариства зменшилася шляхом прямого вiдчуження. Розмiр частки власника у статутному капiталi Товариства до змiни становив 95,0147%, пiсля змiни становить 90,074683%; розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй складав 95,0147%, пiсля вiдчуження права власностi на пакет акцiй складає 90,297536% (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй). Товариство не володiє iнформацiєю про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями, та iнформацiєю про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.
Вiдповiдно до п. 4 ст. 39 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» зазначена вище регульована iнформацiя не публiкується в офiцiйному друкованому виданнi.

 

ProEmitent.INFO