Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  24.04.2018р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Середа Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

19.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 77 «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

23.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

24.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Iванченко Раїса Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi – Товариство) вiд 18.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства в наступному складi у кiлькостi 3 осiб: Член НР Iванченко Раїса Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника вiддiлу кадрiв, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», члена (Голови) НР Товариства. Iванченко Р.М. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

18.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Капiтонова Альона Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi – Товариство) вiд 18.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства в наступному складi у кiлькостi 3 осiб: Член НР Капiтонова Альона Олександрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста вiддiлу органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, головного фахiвця, провiдного фахiвця вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв ПАТ «ФБ «Перспектива», члена НР Товариства. Капiтонова А.О. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

18.04.2018

обрано

Член Наглядової ради

Клименко Олена Леонiдiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi – Товариство) вiд 18.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. На пiдставi Закону України «Про акцiонернi товариства» обрати строком на три роки Наглядову раду (далi – НР) Товариства в наступному складi у кiлькостi 3 осiб: Член НР Клименко Олена Леонiдiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника вiддiлу розвитку фiнансових послуг ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», економiста вiддiлу органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, начальника, головного фахiвця вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв ПАТ «ФБ «Перспектива», члена НР Товариства. Клименко О.Л. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

18.04.2018

обрано

Голова Наглядової ради

Iванченко Раїса Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання НР Товариства вiд 18.04.2018р. Iванченко Раїсу Миколаївну обрано Головою НР на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: начальника вiддiлу кадрiв, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», члена (Голови) НР Товариства. Iванченко Р.М. є представником акцiонера ПрАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

18.04.2018

припинено повноваження

Ревiзор

Ожина Дмитро Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi – Товариство) вiд 18.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Ожиною Дмитром Григоровичем заяви про дострокове припинення його повноважень як Ревiзора Товариства, припинити з 18.04.2018р. повноваження Ревiзора Товариства Ожини Д.Г. Перебував на данiй посадi з моменту останнього обрання 1 рiк.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

18.04.2018

обрано

Ревiзор

Рогожин Роман Русланович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi – Товариство) вiд 18.04.2018р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 19.04.2018р. строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Рогожина Романа Руслановича. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посаду iнженера-програмiста ТОВ «БIТ Продакшн».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO