Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.04.2017р. Зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Самохвалов Дмитро Євгенович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

07.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)373-95-91 (056)373-95-91

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 70 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

12.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

12.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Iванченко Раїса Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Iванченко Раїса Миколаївна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: директора ТОВ «Темп Iнвест», начальника вiддiлу кадрiв, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «ФК «Сучаснi Кредитнi Технологiї». Iванченко Р.М. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Капiтонова Альона Олександрiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Капiтонова Альона Олександрiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста АСТ ЗТ «Днiпроiнмед», економiста, головного фахiвця, провiдного фахiвця ПАТ «ФБ «Перспектива». Капiтонова А.О. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Член Наглядової ради – представник акцiонера

Клименко Олена Леонiдiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб: Член Наглядової ради Клименко Олена Леонiдiвна, протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: економiста, начальника вiддiлу, головного фахiвця ПАТ «ФБ «Перспектива». Клименко О.Л. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Iванченко Раїса Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 06.04.2017р. Iванченко Раїсу Миколаївну обрано Головою Наглядової ради на строк дiї повноважень НР. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: директора ТОВ «Темп Iнвест», начальника вiддiлу кадрiв, начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ "ФБ "Перспектива", начальника адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «ФК «Сучаснi Кредитнi Технологiї». Iванченко Р.М. є представником акцiонера ПАТ «БГП» (код 34497042).
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

припинено повноваження

Ревiзор

Ожина Дмитро Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 2. У зв’язку iз закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства, припинити з 06.04.2017 року повноваження Ревiзора Ожини Дмитра Григоровича. Перебував на данiй посадi 3 роки.
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

06.04.2017

обрано

Ревiзор

Ожина Дмитро Григорович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: 3. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Ожини Дмитра Григоровича. Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: фахiвця-лiцитатора Товарної Бiржi «Перспектива-Коммодiтi».
Всi зазначенi вище особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Вiдсутня згода фiзичних осiб на розкриття паспортних даних.

 

ProEmitent.INFO