Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.08.2014р. зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Приц Максим Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

22.08.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

37006207

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739591 (056)3739591

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.08.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 161 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

27.08.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kfc.proemitent.info

в мережі Інтернет

27.08.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

15.08.2014

21.08.2014

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

35.4867

94.9975

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi – Товариство) повiдомляє, що 21.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства "Бiржова Група Перспектива" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 35,4867% голосуючих акцiй Товариства (1774331469 шт.). З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ "БГП" складає 4749878296 штук простих iменних акцiй, що становить 94,9975% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказується дата переходу прав власностi на цiннi папери, у полi дата змiни вказується дата на яку складений реєстр.

2

15.08.2014

21.08.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив"

37213045

11.4163

0.0086

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi – Товариство) повiдомляє, що 21.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив 11,4163% голосуючих акцiй Товариства (570817282 шт.). З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ "Фондовий Актив" складає 430000 штук простих iменних акцiй, що становить 0,0086% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказується дата переходу прав власностi на цiннi папери, у полi дата змiни вказується дата на яку складений реєстр.

3

15.08.2014

21.08.2014

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

16.0016

0

Зміст інформації:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi – Товариство) повiдомляє, що 21.08.2014 р. вiд депозитарiю ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юнiверсал Секьюрiтiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 16,0016% голосуючих акцiй Товариства (800080000 шт.). З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ "ЮС" складає 0% голосуючих акцiй Товариства (0 шт.).
Оскiльки у реєстрi не вказується дата переходу прав власностi на цiннi папери, у полi дата змiни вказується дата на яку складений реєстр.

 

ProEmitent.INFO