Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2010 рік Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів


25.10.2010р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (протокол б/н від 25.10.2010р.) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 45 000 000 (сорок п'ять мільйонів) гривень 00 копійок за рахунок додаткових внесків шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій (форма існування – бездокументарна) у кількості 4500 000 000 (чотири мільярди п'ятсот мільйонів) штук номінальною вартістю 0,01 грн. (одна копійка). Запропонована ціна 0 (нуль) гривень 01 (одна) копійка за 1 (одну) акцію визначена Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н від 05.10.2010 р.) на підставі довідки ПАТ «ФБ «Перспектива» вих. №10/10/05-02 від 05.10.2010р.
Станом на 25.10.2010р. співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу –900,0 %; акції, які знаходяться в обігу, складають 100% зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Інформація про розміщення акцій, яке може призвести до зміни власника великого пакета акцій, або збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій, на момент прийняття рішення відсутня. Права, які отримують інвестори шляхом придбання акцій, що розміщуються, такі самі, як права акціонерів товариства, є рівними та визначені у Статуті та чинному законодавстві. Спосіб оплати: виключно грошові кошти в національній валюті України. Мета розміщення акцій та напрями використання отриманих коштів – збільшення статутного капіталу Товариства для забезпечення статутної діяльності та розвитку Товариства. Товариство зобов'язується не використовувати залучені від закритого (приватного) розміщення акцій кошти для покриття збитків. Голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства не придбавали і не придбаватимуть акції Товариства. Збитків, пов’язаних із зміною статутного капіталу, для акціонерів не передбачається. Конвертація цінних паперів умовами закритого (приватного) розміщення не передбачена. Іншої суттєвої інформації немає.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Іванько Артем Миколайович
ProEmitent.INFO