Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річний звіт емітента за 2011 рік


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (у подальшому - Товариство, Емітент, Підприємство) створене шляхом виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/11/27- 01 від 27 листопада 2009 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Комунікаційний фондовий центр"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "КФЦ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осію та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №951839
      Дата державної реєстрації 25.03.2010
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-95-91
     
      Основні види діяльності за КВЕД:
      - оброблення даних
      - консультування з питань інформатизації
      - діяльність, пов’язана з банками даних
      - розроблення стандартного програмного забезпечення
      - інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
      - інші діяльність у сфері інформатизації
      У 2012р. основні види діяльності за квед змінились.
      Основною метою діяльності Товариства є:
      • одержання прибутку від всіх видів підприємницької діяльності, не заборонених чинним законодавством України;
     
      • одержання прибутку та забезпечення зростаючого добробуту кожного акціонера і членів трудового колективу в умовах ринкової економіки;
      • ефективне використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів;
     
      Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:
      - використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;
      - використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;
      - застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України та ін. З іншими напрямками розвитку можна ознайомитись у розділі 15 цього звіту.
      Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року:
      - зріст кількості клiєнтів акредитованого центру сертифiкацiї ключiв
      - найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 107543,5 тис.грн.
      - витрати Товариства за 2011 рік складають 107889,8 тис. грн.,
      - основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 107484,5 тис.грн., інші операційні витрати – 405,3 тис.грн.
      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника 2011 2010 2009
1 2 3 4
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 253.8 101.0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 0 1270.5 0
Валовий прибуток (збиток) 0 0 0
Інші операційні доходи 93.8 0 0
Адміністративні витрати 0 0 0
Витрати на збут 0 0 0
Інші операційні витрати 405.3 169.4 0
Фінансовий результат від операційної діяльності:      
     прибуток (збиток) 0 0 0
     інші доходи 107543.5 1408.5 0
     інші витрати 107484.5 68.7 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток (збиток) 1.3 0.9 0
     податок на прибуток від звичайної діяльності 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) 1.3 0.9 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0 0 0
Всього активів, у т.ч. 63487.8 57823 0
Оборотні активи 63279.6 7588.1 0
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 6.1 1.2 0
Необоротні активи 208.2 50234.9 0
Всього пасивів, у т.ч. 63487.8 57823.0 0
Зобов`язання      
     поточні зобов`язання 13485.6 7822.1 0
     довгострокові зобов`язання 0 0 0
Забезпечення наступних витрат та платежів 0 0 0
Власний капітал 50000.9 50002.2 0
     статутний капітал 50000 50000 0
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 0 0 0
     резервний капітал 0 0 0
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0.9 2.2 0
Розрахункова вартість чистих активів 50000.9 50002.2 0

 

      Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2011р. 253.8 тис. грн., за 2010р. - 101.0 тис. грн., інші операційні доходи за 2011р. склали 93.8 тис. грн., інші операційні витрати за 2011р. склали 405.3 тис. грн., за 2010 рік склали 169.4 тис. грн., всього активів за 2011р. - 63487.8 тис. грн, за 2010р. - 57823 тис. грн., поточні зобов’язання за 2011р. складають 13485,6 тис. грн., за 2010р. - 7822.1 тис. грн. Товариство створено у 2010р., тому данні за 2009р. відсутні.

 

Розділ IІ. Фактори ризику

 

      У своїй діяльності Товариство додержується вимог діючого законодавства стосовно взаємовідносин з акціонерами.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів. Ризик оцінюється як незначний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів. Про практику емітента у корпоративному управлінні більш детально зазначено у розділі 12 цього звіту.
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента. Ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариства, що наразі планами Товариства не передбачено, ризик оцінюється як незначний;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, мінімальний оскільки діяльність Товариства у 2011р. є прибутковою.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів, мінімальний оскільки податок на прибуток відповідно до Звіту про фінансові результати за 2011р. склав 0тис. грн.
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями. Зменшення ризику залежить від рішення загальних зборів акціонерів.
      Інші ризики пов’язані з інвестуванням у цінні папери не визнавались Товариством.
     

 

      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:
      - нерентабельність. Товариство у звітному році одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому році, ризик оцінюється як незначний,
      - нестача ресурсів. Товариство планує розширення кількості клієнтів, при цьому наявні ресурси – технічні засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцій – надають можливість для забезпечення безперебійного виробничого процесу, ризик оцінюється як незначний;
      - конкуренти - зростання рівня конкуренції на ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на провадження основного виду діяльності. Ризик оцінюється як незначний;
      - нестабільність фінансово-господарського стану. Товариство в 2011 році не мало та не планує мати позиковий капітал, ризик оцінюється як незначний;
      - неякісне технологічне обладнання. Товариство використовує сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, та застосовує політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В Товаристві впроваджений електронний документообіг з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються акредитованим ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". Модернiзацiя буде проведена в рамках договору про технiчне супроводження з виробником центру сертифiкацiї ключiв ТОВ "Автор". ТОВ "Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП АЦСК ПАТ ""КФЦ".ТОВ "Автор" є лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установа. ТОВ "Автор" входить до складу Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя рпорацiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп" Українi та iншi Ризик оцінюється як незначний.
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Товариства.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Товариство не виспає стороною у судових справах.
      - екологічні ризики відсутні. Діяльність Товариства не впливає на навколишнє середовище.

 

      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
      -невизначеність регуляторного середовища для діяльності а є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання.
      - ризик змiни правового середовища;
      - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
      - ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство.
      - неефективна судова система - емітент не виступає стороною у судових процесах, ризик є мінімальним.
      - обмеження на валютні операції - не проводятся.
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
      Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. З метою запобігання впливу даних ризиків емітент проводить постійний моніторинг чинного законодавства, моніторинг ринку в якому діє Товариство.
      Інші ризики в дiяльностi Товариства не визнавались.

 

      Система оцінки ризиків відсутня.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Комунікаційний фондовий центр"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "КФЦ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207
      Серія і номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осію та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №951839
      Дата державної реєстрації 25.03.2010
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-95-91
      Електронна поштова адреса емітента PAT_KFC@kfc.in.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб-сторінка ww.csk.kfc.in.ua, інформація відповідно до вимог ЗУ " Про акціонерні товариства" та вимог встановлених НКЦПФР розміщується на kfc.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 1 рік 10 місяців
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (у подальшому - "Товариство") створене шляхом видiлу з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол № 09/11/27- 01 вiд 27 листопада 2009 року)
      Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр" було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 25.03.2010 року, номер запису 12241360000049217. Статутний капiтал Товариства складав 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 123/1/10, дата реєстрацiї 27 квiтня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
      Згiдно з протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" вiд 25.10.2010 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй. Загальна сума розмiщення складає - 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення становить 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 (одна копiйка) кожна. (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №1090/1/10, дата реєстрацiї 23.11.2010р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.01.2011р.).
      ПАТ "КФЦ" у 2011р. було виконано наступні значні правочини не пов’язані з основною діяльністю
      1. Договір № Д-23591/11 (02.12.11) покупка облігацій 10 123 435,00 (17,5%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      2. Договір № Д-22873/11 о (13.12.11) продаж облігацій 10 123 452,50 (17,5%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      3. Договір № Д-23341/11 а (20.12.11) покупка акцій 8 914 372,44 (15,4%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      4. Договір № Д-240/201211/95 а (23.12.11) продаж акцій 8 914 473,00 (15,4%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      5. Договір № Д-24487/11 а (15.12.11) покупка акцій 5 823 100,56 (10,1%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      6. Договір № Д-23452/11 а (20.12.11) продаж акцій 6 111 003,60 (10,6%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
     
      7. Договір № Б-244/261211/115 (27.12.11) продаж акцій 5 823 205,00 (10,1%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      8. Договір № 11/12/28-01 (28.12.11) продаж частки 10 476 500,00 (18,1%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      9. Договір № Б-25302/11 (29.12.11) продаж акцій 11 624 099,05 (20,1%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      10. Договір № Б-245/271211/86 (29.12.11) продаж акцій 10 517 042,00 (18,2%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      11. Договір № Б-24089/11 (29.12.11) продаж векселів 13 284 684,63 (22,9%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      12. Договір № Д-25303/11 (29.12.11) продаж векселів 9 133 276,28 (15,8%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
      13. Договір № Д-25305/11 (29.12.11) продаж векселів 11 624 099,05 (20,1%) орган, що прийняв рішення про вчинення значного правочину - Наглядова Рада
     
     
      Поділу, виділу, злиття, приєднання не планується.
      Процедур банкрутства не було.

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "КФЦ" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "КФЦ". Ревізор провдить перевірки фінансово-господарського стану емітента. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.
      Відповідно до діючої редакції Статуту ПАТ "КФЦ" органами управління Товариства є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Наглядова рада;
      • Директор;
      • Ревізійна комісія (Ревізор).
      Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50000,9 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50002,2 тис. грн.
      Змін розміру статутного капіталу протягом звітного року не було.
      Змін структури капіталу не було.

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить, протягом звітного періоду до об’єднань підприємств не вступав.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Основні види діяльності за КВЕД:
      - оброблення даних
      - консультування з питань інформатизації
      - діяльність, пов’язана з банками даних
      - розроблення стандартного програмного забезпечення
      - інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення
      - інші діяльність у сфері інформатизації
      У 2012р. основні види діяльності за квед змінились.
     
      Основний вид послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" - надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключів (АЦСК).
      Послуги електронного цифрового підпису включають в себе:
      надання у користування надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису;
      допомога при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв;
      обслуговування посилених сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та поновлення);
      надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих посилених сертифiкатiв ключiв;
      послуги фiксування часу, консультацiї та iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Послуги електронного цифрового пiдпису використовуються для виконання правочинiв на фондовому ринку України. Основнi клiєнти АЦСК учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Торговцi цiнними паперами:
      укладання бiржових договорiв з використанням електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива";
      проведення розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї";
      подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi";
      Андерайтери та емiтенти цiнним паперiв:
      Первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзованому фондовому ринку України при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондової бiржi "Перспектива".
      ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива":
      Органiзацiя юридично значущого електронного документообiгу при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".
      ПАТ "Фондова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї":
      Органiзацiї розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанія "Сучаснi кредитнi технологiї".
      Послуги ЕЦП АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» можуть застосовуватись клієнтами для подання заяв на реєстрацію баз персональних даних до Державної служби з питань захисту персональних даних у вигляді електронних документів (у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних»).
      В рамках пiлотного проекту ДКЦПФР з надання професійними учасниками адмiнiстративних даних у вигляді електронних документів, надійні засоби ЕЦП та сервіси АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» було інтегровано до системи правового електронного документообігу («СПЕД») ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
      Для розширення галузi застосування послуг ЕЦП продовжується низка проектiв.
      Наразi ведуться роботи, щодо проходження центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" реєстрацiї та акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України. Це дозволить в майбутньому iнтегрувати сервiси ПАТ "Коммунiкацiйний фондовий центр" в iнформацiйну iнфраструктуру банкiвськох системи України.
      Також ведуться роботи щодо адаптацiї сервісів АЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" для подання електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу, використання Серед перспективних задач, для використання в системах Iнтернет-трейдингу на фондовому ринку України та для iнтеграцiї в системи електронного документообiгу.
      Товариство проводить свою діяльність тільки на території України. Експортну діяльність Товариство не здійснює.
      За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 107891,1 тис. грн.
      Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 107543,5 тис.грн.
      Відповідно до Звіту про фінансові результати за 2011р., а саме рядок 080 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) становить 0тис. грн.
     

 

      Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Протягом звітного періоду емітент не розпочинав нових видів діяльності.
      "Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП АЦСК ПАТ "КФЦ".ТОВ "Автор" є лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установах. ТОВ "Автор" входить до складу Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп" та iншi.
      Змін в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду не було. Основнi клiєнти акредитованого центру сертифiкацiї ключiв учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Предметом договору є надання наступних послуг:
       надання консультацій з питань інформатизації (допомога при генерації ключа),
       надання надійних засобів електронного цифрового підпису
       послуги з оброблення даних при обслуговуванні сертифікату відкритого ключа
       блокування сертифікату відкритого ключа, розблокування сертифікату відкритого ключа, скасування сертифікату відкритого ключа та внесення даних до списку відкликаних сертифікатів, розповсюдження (публікація) сертифікатів відкритих ключів через Інтернет-сайт АЦСК;
       послуги фіксування часу;
       інші послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.
     

 

      Ліцензія серії АВ №527377, видана Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вид господарської діяльності: розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультативних послуг, особливі умови: з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисту інформації, що не містить відомостей, які становлять державну таємницю, рішення провидачу: 06.07.2010р. №170, дата видачі ліцензії: 22.07.2010р.
      Ліцензія серії АВ №527386, видана Адміністрацією державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вид господарської діяльності: 1. використання,експлуатація засобів криптографічного захисту інформації та криптосистем, 2. надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (в частині здійснення криптографічного перетворення інформації, надання в користування засобів криптографічного захисту інформації, забезпечення їх ключовими докуметами та запровадження заходів забезпечення режиму безпеки)., 3. торгівля засобами криптографічного захисту інформації та криптосистемами. З наданням права провадження робіт за пунктами 1-3 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформаціїЮ рішення провидачу: 12.07.2010р. №179, дата видачі ліцензії: 05.08.2010р.
     
      Об’єкти права інтелектуальної власності емітента відсутні.

 

      ПАТ "КФЦ" провадить свою діяльність відповідно до чинного законодавства. Суттєвих змін у законодавстві, що регулює діляьність ПАТ "КФЦ" не було.
      Витрати на дослідження, розробки емітентом не передбачені. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало. До складу статті «Поточні фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 684,3 тис. грн., у. т.ч. 350 тис. грн. фінансові інвестиції в акції, 334,3 тис. грн. в інші. Суттєвих/капітальних інвестицій пов’язаних з основною діяльністю емітента протягом звітного періоду не було. Екологічне законодавства не впливає на діяльність Товариства.
     

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року: 305,1 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 310,5 тис.грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року: 244,7 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 208,2 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного року складає 60,4 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного року складає 102,3 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      Основні засоби за залишковою вартістю виробничого призначення: машини та обладнання - 85 тис. грн., інші - 123,2 тис. грн.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      Придбання та модернізація обладнання та інших активів не відбувалось.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      У звітному періоді було вилучено з експлуатації та продано основні засоби на суму 21418,99 грн. (з початку року)
      У звітному періоді було придбано основних засобів на суму 26818,33 грн. грн. ( з початку року)
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      На балансі підприємтва незавершене будівництво не обліковується, з причин його відсутності.
      Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 33 %.
      Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній вартості необоротних активів складає на 31.12.2011 року відсутня.
      Втрати від зменшення корисності основних засобів у звітному періоді не визнавались.
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року відсутня.
      Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу, відсутні.
      Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
      Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.
      Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна чисельнiсть працiвникiв на кінець звітного періоду складає 7 осіб, у тому числі:
      основне місце роботи - 2 осiб, сумісництво - 5 особи.
      На умовах неповного робочого часу працюють 7 осіб.
      Фонд оплати працi на кінець звiтного перiоду склав 24 618, 02 грн. Фонд оплати праці збільшився у порівнянні з попереднім роком.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою.
      Емітент не має дочірніх підприємств.
      З працівниками колективний договір не укладено. Профспілкову організацію не створено. Трудовий договір укладається тільки з директором.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.
      Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "КФЦ спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "КФЦ", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
      Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Кількість працівників ПАТ "КФЦ" та рівень їх кваліфікації відповідає вимогам та потребам діяльності Товариства. Система заохочень, додаткових виплат відсутня. Товариством оплачується щорічна відпустка, лікарняний. Трудові відносини працівників ПАТ "КФЦ" регулюються чинним законодавством України про працю. Працівникам емітента опціони не надаються. Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні.
     

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Відповідно до Статуту ПАТ "Комунікаційний фондовий центр", органами управління Товариства є:
      • Загальні збори Акціонерів;
      • Наглядова рада;
      • Директор;
      • Ревізійна комісія (Ревізор).
      До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
      внесення змін до Статуту Товариства;
      прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      прийняття рішення про розміщення акцій;
      прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
      прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
      прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
      затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
      затвердження річного звіту Товариства;
      розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
      прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених законом;прийняття рішення про форму існування акцій;
      затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
      прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
      прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
      обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбаченнях чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
      обрання комісії з припинення Товариства;
      прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
     
      Наглядова Рада Товариства створена у кількості трьох осіб, і складається з Філіпської І.В., Ващенко Н.Г., Іванченко Р.М.
      До виключної компетенції Наглядової ради належить:
      затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
      підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
      прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
      прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
      затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
      обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
      затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
      прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
      здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства;
      обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
      обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
      обрання зовнішнього аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку
      визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      вирішення питань, передбачених чинним законодавством України в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
      встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
      прийняття рішення щодо покриття збитків;
      прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
      винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
      здійснення погодження (не погодження) фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готуються Директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;
      здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій раді.
     
      Ревізором Товариства є Чернобровська К.М.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
     
      Директор Товариства - Разгонов С.А.
      До компетенції Директора відноситься:
      керівництво роботою Товариства;
      затвердження поточних планів діяльності Товариства i заходів для вирішення поставлених завдань;
      подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозицій з питань поліпшення діяльності Товариства;
      затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
      подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
      затвердження, зміна, доповнення організаційної структури Товариства, штатного розкладу;
      прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
      внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства про проведення Зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
      забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
      призначення керівників філій та представництв Товариства;
      відкриття рахунків в банківських установах;
      вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      Директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Директора Товариства) вправі без довіреності:
      діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
      вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
      в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
      укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;
      розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
      підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;
      видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;
      затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
      Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.
     
      Зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента не вносились.
      Внутрішні положення в товаристві не затверджені.
      На веб сторінці емітента kfc.proemitent.info можна ознайомитися з останньою діючою редакцією Статуту ПАТ "Комунікаційний фондовий центр"
     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Ревізор,9 місяців 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" (кодза ЄДРПОУ 34513446), головний бухгалтер
Іванченко Раїса Миколаївна - Член Наглядової Ради, 1 рік 9 місяців 1956 вища 0 0 0 0 0 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Темп-Інвест", код за ЄДРПОУ 34823292, директор
Філіпська Ірина Вікторівна - Голова Наглядової Ради, 1 рік 9 місяців 1972 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, директор
Ващенко Нонна Григорівна - Член Наглядової Ради, 1 рік 9 місяців 1948 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, заступник директора з інвестиційної діяльності
Разгонов Сергій Адамович - Директор, 3 місяці 1961 вища 0 0 0 0 0 0 Посад в інших юридичних особах не займає

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Товариство не має дочірніх/залежних підприємств.

 

      Чернобровська К.М. за останні 5 років обіймала наступні посади: бухгалтера ПП "РIКСС" (1999р.), бухгалтера ТОВ <ВероНiка> (2001-2002р.р.), заступника головного бухгалтера ТОВ "Iсток-Плюс" (2003-2008р.р.), головного бухгалтера ТОВ "Темп Iнвест" (з 2008р. по 05.07.2010р.), з 06.07.2010р. - головний бухгалтер ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї" (основне мiсце роботи). Стаж керівної роботи 8 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Разгонов С.А.за останні 5 років обіймав наступні посади: 03.05.2006р. - 21.03.2008р. завідуючий видділу захисту і аналізу інформації Дніпропетровської обласної адміністрації (Головний інформаційно-комерційний і науково-виробничий центр області), 01.04.2008р.-14.06.2010р. - адміністратор безпеки служби захисту інформації ПАТ ФБ "Перспектива", з 15.06.2010р. по теперишній час працює у ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" спочатку на посаді технічного керівника, а тепер директора. Стаж керівної роботи 4р. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Філіпська І.В. за останні 5 років обіймала наступні посади06.04.2004р. - 18.07.2007р. начальник управління цінних паперів ЗАТ "Фінансовий Союз Банк", 19.07.2007-27.11.2007р. начальник відділу торгівлі цінними паперами ЗАТ "Менеджмент Технолоджіз", з 28.11.2007р. і потеперешній час працює у ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" спочатку на посаді заступника директора з фінансів, а потім директором Товариства. Стаж керівної роботи 16 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Ващенко Н.Г. за останні 5 років обіймала наступні посади: 15.04.2005р. - 31.07.2007р. начальник відділу депозитарної діяльності ЗАТ "Фінансовий Союз Банк", 01.08.2007р. - 31.10.2008р. заступник директора ЗАТ "Юніверсал Секьюрітіз", з 03.11.2008р. заступник директра з інвестиційної діяльності ПрАТ КУА "Академія Інвестментс", Стаж керівної роботи 16 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
      Іванченко Р.М. за останні 5 років обіймала наступні посади: 07.05.2002 - 12.02.2007 начальник отдела кадров ТОВ "Оргтехніка", 01.03.2007р. - 01.12.2008р. - ПрАТ КУА "Академія Інвестментс" керівник адміністративного відділу, потім переведена на посаду начальника відділу кадрів., 02.12.2008р. по теперишній час ТОВ "Темп Інвест", заступник директора, директор. Стаж керівної роботи 13 років. Відомості щодо суміщення посад на інших підприємтсвах відсутні.
     
      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Факти щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.
     

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплати Наглядова рада Виконавчий орган Разом
2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основна заробітна плата                  
Премії                  
Компенсаційні виплати                  
Виплати у натуральній формі                  
Інші виплати (зазначити)                  
Усього                  

 

      Члени Наглядової Ради не отримують винагороди. Виконавчий орган є одноособовим. Винагорода директора не зазначається.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Засновниками Товариства на момент створення шляхом виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» були:
      1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМ-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027579;
      2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРА-ІНВЕСТ», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 26 червня 2006 року, реєстраційний №12241020000027580;
      3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКРА", що знаходиться за адресою: 76005, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола, 103, код ЄДРПОУ 24685310, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 02.09.2002р. за №11191200000000296, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ № 493181 від 05.10.2009 р., брокерська діяльність АВ №493182 від 05.10.2009 р. андеррайтинг АВ №493183 від 05.10.2009 р.;
      4.АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ІНГ БАНК УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, Б.30-А, код ЄДРПОУ 21684818, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15.12.1997р. за № 10741050002000836, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 376643 від 16.10.2007 р.;
      5.Громадянин України Антонов Сергій Михайлович, ідентифікаційний номер 2251500316, паспорт серія АК № 044920, виданий Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2006р., зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12а, кв. 14;
      6.Громадянин України Самойлов Дмитро Вікторович, ідентифікаційний номер 2569200391, паспорт серія АК № 011760. виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області08.01.1998р., зареєстрований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченко, б.4, кв.46;
      7.ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК", що знаходиться за адресою: 04050, м. Київ, вул. Артема, Б.60, код ЄДРПОУ 21608094, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 25.05.1994р. за № 10741200000006031, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №493446 від 13.11.2009р.; дилерська діяльність АВ №493447 від 13.11.2009р.;
      8.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 32987822, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 10.06.2004р., за №12241050003017501, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ № 498069 від 26.11.2009р.; дилерська діяльність АВ №498070 від 26.11.2009 р.; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів АВ №498072 від 27.11.2009р.;
      9.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ БРОКЕР", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 34560611, зареєстроване Дніпропетровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області 08.09.2006р., за № 12031070004026574, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №389552 від 21.11.2007 р.; дилерська діяльність АВ №389553 від 29.11.2007р.;
      10.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКЕР АКТИВ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447123, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039358, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ № 389517 від 21.11.2007р.; дилерська діяльність АВ №389518 від 21.11.07 р.;
      11.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна 30, код ЄДРПОУ 35447118, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 04.10.2007р., за №12241020000039357, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ № 389506 від 21.11.2007р.; дилерська діяльність АВ №389507 від 21.11.07 р.;
      12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 7, офіс 14 А, код ЄДРПОУ 31705787, зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 19.05.2004р., за № 12241070006000120, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів АВ №456885 від 28.01.2009р.;
      13.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ ПІЛОТ", що знаходиться за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 91, код ЄДРПОУ 25479222, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20.03.1998р., за №11031050005000070, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №440395 від 17.11.2008р.; дилерська діяльність АВ №440396 від 17.11.2008р.; андеррайтинг АВ №440397 від 17.11.2008р.;
      14.ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Постишева, 117, код ЄДРПОУ 20337279, зареєстроване виконавчим комітетом Донецької міської ради 10.12.1997р., за № 12661050006003134, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №507039 від 03.12.2009р.; дилерська діяльність АВ №507040 від 03.12.2009р.; андеррайтинг АВ №507041 від 03.12.2009р.; діяльність з управління цінними паперами АВ №507042 від 03.12.2009 р.; професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність: депозитарна діяльність зберігача цінних паперів АВ №507043 від 03.12.2009р.;
      15.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІМА ІНТЕРНЕШНЛ КИЇВ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 30-Б, код ЄДРПОУ 35138019, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 30.05.2007р., за № 10681020000019972, ліцензії ДКЦПФР АВ № 318429 від 19.06.07 р. «Дилерська діяльність», АВ № 318430 від 19.06.07 р. «Андерайтинг», АВ № 318428 від 19.06.07 р. «Брокерська діяльність»;
      16.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКЦЕПТОР", що знаходиться за адресою: 61023, м. Харків, вул. Шевченка, б. 28-А, код ЄДРПОУ 31152642, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 27.10.2000р., за № 14801050003000147, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №493425 від 09.11.2009р.; дилерська діяльність АВ №493426 від 09.11.2009р.;
      17.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКС-УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, Б.5-7-9, к. 2 код ЄДРПОУ 31063268, зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради 22.08.2000р., за № 14801050001022191, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів АА № 770380 від 17.09.2004 р.;
      18.ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕР КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.15-В, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, б. 59, оф. 102, код ЄДРПОУ 33592899, зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.06.2005р., за №10681020000005807, ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АВ № 456859 від 22.01.2009 р.;
      19.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТА ЦІННІ ПАПЕРИ", що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, Музейний провулок, 4, код ЄДРПОУ 32709075, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2003р., за №10701200000011125, ліцензії ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 318015 від 01.02.2007 р. «Брокерська діяльність», АВ №318016 від 01.02.2007 р. «Дилерська діяльність»; АВ № 318017 від 01.02.2007 р. «Андерайтинг»;
      20.ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК", що знаходиться за адресою: 01025, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, код ЄДРПОУ 23494714, зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 24.03.1993р., за №10741200000003231, ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) серія АВ № 376924 від 12.10.2007 р.;
      21.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСЕРВІС", що знаходиться за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 67, оф. 509, код ЄДРПОУ 22193583, зареєстроване виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 03.08.1995р., за №11191050002000207, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АБ № 323109 від 30.12.2005 р.;
      22.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНКОМ КАПІТАЛ", що знаходиться за адресою: 03062, м. Київ, вул. Естонська, 120, код ЄДРПОУ 34045327, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28.02.2006р., за №10701070004018181, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: АВ № 389645 від 21.12.2007 р.;
      23.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КУБ", що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 кв. 29, код ЄДРПОУ 32999754, зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 02.06.2004 р., за №13391070008000060, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність АВ №362111 від 17.08.2007р.; дилерська діяльність АВ №362112 від 17.08.2007р.; андеррайтинг АВ №362113 від 17.08.2007р.;
      24.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙБІСІ СЕК'ЮРІТІЗ УКРАЇНА", що знаходиться за адресою: 03087, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, корпус 7, поверх 6, код ЄДРПОУ 33396156, зареєстроване Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією 09.02.2005р., за №10731020000002796, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів серії АВ № 362140 від 14.08.2007 р.;
      25.ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ-ІНВЕСТ", що знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, б.30, код ЄДРПОУ 23517763, зареєстроване Голосіївською районною радою у м. Києві державною адміністрацією 03.10.1995 р. за № 23517763, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами: брокерська діяльність серія АВ №493189 від 21.10.2009р.; дилерська діяльність серія АВ №493190 від 21.10.2009р.; андеррайтинг серія АВ №493191 від 21.10.2009р.; діяльність з управління цінними паперами серія АВ № 456981 від 30.03.2009р.; депозитарна діяльність зберігача серія АВ №483543 від 10.08.2009 р.;
      26.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТ ТРЕЙДИНГ", що знаходиться за адресою: 14005, м. Чернігів, вул. Войкова, б.3, код ЄДРПОУ 34568170, зареєстроване Виконавчим комітетом Чернігівської міської ради 04.10.2006 р., за № 10641020000004932, ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: брокерська діяльність серія АВ № 318251 від 24.04.2007р.; дилерська діяльність серія АВ №318252 від 24.04.2007 р.
     
     
      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 23
      На кінець звітного періоду перебувають в обігу 5000000000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій.
     
Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Публічне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 46502551.95 0 46502551.95 93.0051 93.0051

 

      ПАТ "Дом-Інвест" - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30

 

      ПАТ "КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство) повідомляє, що 15.02.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) було отримано повідомлення про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Пакет власника акцій Товариства Приватного акціонерного товариства "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становить 2 685 563 855 (два мільярди шістсот вісімдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять) штук, що складає 53,7113% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) становить 2 130 052 396 (два мільярди сто тридцять мільйонів п’ятдесят дві тисячі триста дев’яносто шість) штук, що складає 42,6010% голосуючих акцій Товариства.
     
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 04.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
      Пакет власника акцій Приватного акціонерного товариства "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32987859) становив 53,7113% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПрАТ "ЮНІВЕРСАЛ СЕКЬЮРІТІЗ" складає 80 865 640 (вісімдесят мільйонів вісімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот сорок) штук простих іменних акцій, що становить 1,61740% голосуючих акцій Товариства.
      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 42,6010% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбання акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 930 132 396 (два мільярди дев’ятсот тридцять мільйонів сто тридцять дві тисячі триста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій, що складає 58,6026% голосуючих акцій Товариства.
      Товариство з обмеженою відповідальністю «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 801 394 979 (вісімсот один мільйон триста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сімдесят дев’ять) штук, що становить 16,0279% голосуючих акцій Товариства.
      Публічне акціонерне товариство «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408 ) шляхом придбання стало власником пакету простих іменних акцій Товариства у кількості 501 743 355 (п’ятсот один мільйон сімсот сорок три тисячі триста п’ятдесят п’ять) штук, що становить 10,0349% голосуючих акцій Товариства.
     
     
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 58,6026% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 2 782 147 295 (два мільярди сімсот вісімдесят два мільйони сто сорок сім тисяч двісті дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 55,6429% голосуючих акцій Товариства.
      Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, код ЄДРПОУ 33473408) становив 10,0349% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Хіммет» складає 716 743 355 (сімсот шітстнадцять мільйонів сімсот сорок три тисячі триста п‘ятдесят п’ять) штук простих іменних акцій, що становить 14,3349% голосуючих акцій Товариства.
     
      Зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2011р. було отримано у лютому 2012р.
      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Товариство) повідомляє, що 08.02.2012р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства, відповідно до якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497042) становив 55,6429% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 650 255 195 (чотири мільярди шістсот п’ятдесят мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч сто дев’яносто п’ять) штук простих іменних акцій, що складає 93,0051% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Хіммет» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 14,3349% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Хіммет» складає 0% голосуючих акцій Товариства. Пакет власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства «Тера-Інвест» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34497058) становив 16,0279% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням відчужених акцій, розмір частки ПАТ «Тера-Інвест» складає 0% голосуючих акцій Товариства.
     

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      ПАТ "КФЦ" не має дочірніх або залежних підприємств. Операцій з афілійованими особами не було. Правочини з власниками істотної участі,членами нагдядової ради, іншими афілійованими особами не здійснювалися. У квітні було укладено цивільно-правовий договір з Ревізором Товариства. Предмет договру - виконання обов’язків ревізора Товариства. У листопаді 2011 року було укладено трудовий договір з директором Товариства Разгоновим С.А. Предмет договору - виконання обов’язків директора.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судових процесів, стороною в яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні. Факту виплати штрафних санкцій протягом звітного періоду не було.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

 

      Кодекс корпоративного управління не затверджувався.

 

      Порядок проведення загальних зборів ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" встановлюються Статутом Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства"
      Відповідно до Статуту Товариства встановлене наступне:
      Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п.9.10. цього Статуту - у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує) рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку або вручається особисто акціонеру під розпис особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію проведення загальних зборів
      Річні Загальні Збори проводятьсяне пізніше 30 квітня року наступного за звітним року. Визначення дати проведення загальних зборів Товариства належить до компетенції Наглядової Ради. Дата визначається з урахуванням строків повідомлення акціонерів, надання вимог, отримання реєстру.
      Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
      - з власної ініціативи;
      - на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
      - на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
      - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;
      -. в інших випадках, встановлених законом або Статутом .
      Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
      Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
      - якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;
      - неповноти даних, передбачених п. 9.59 Статуту.
      Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
      Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
      Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
      Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, в порядку, визначеному п.9.14 Статуту.
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
      Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 9.17., 9.18 Статуту.
      Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.17 Статуту;
      неповноти даних, передбачених п.9.18 Статуту.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, в порядку, передбаченому п. 9.9 Статуту( Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) засобами поштового зв’язку або вручається особисто акціонеру під розпис особою, яка скликає Загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами), про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному надсилається також фондовій біржі (біржам) на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.
      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час у місці, яке визначено у повідомленні, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів, крім місця для ознайомлення з документами, вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
      У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
      В протоколі про підсумки голосування зазначаються дані відповідно до вимог законодавства. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений п. 9.74 Статуту (Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.
      З питань
      - внесення змін до Статуту Товариства
      - затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них.
      - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства
      -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо кількість акціонерів Товариства не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
      Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
      При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
      Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
      Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
      Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
     
      Інформація про кількість чергових та позачергових загальних зборів, які було проведено за три останні роки:
      У 2010 році всього було проведено 5 Загальних зборів, з них 4 позачергових Загальних Зборів:
      Чергові загальні збори:
      24.03.2010р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кворум 100% голосів від загальної кількості. Установчі збори.
      Позачергові загальні збори:
      25.10.2010р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 205, кворум 97,3468% голосів від загальної кількості
      20.12.2010р. м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30,офіс 204, кворум 97,3468% голосів від загальної кількості
      23.12.2010р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 204, кворум 97,3468% голосів від загальної кількості
      29.12.2010р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 204, кворум 97,3468% голосів від загальної кількості
     
      У 2011 році всього було проведено 1 Загальні збори Чергові загальні збори:
      04.04.2011р., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, офіс 205, кворум 89,3445% голосів від загальної кількості.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.
      5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.
      6 питання: Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      7 питання: Створення резервного капіталу Товариства.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
      9 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
      10 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      11 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      12 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Інших пропозицій не надійшло.
     
      1 питання: Обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Секретарем зборів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.
     
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Обрати лічильну комісію у складі:
      Голова лічильної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна.
     
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік;
      2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
     
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2010рік.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.
     
      5 питання: Про розгляд висновку незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок незалежного аудитора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 фінансовий рік.
     
      6 питання: Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.
     
      7 питання: Створення резервного капіталу Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Створити Резервний капітал Товариства у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
     
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. 100 відсотків чистого прибутку Товариства, отриманого у 2010 р., направити до Резервного капіталу Товариства.
      2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
     
      9 питання: Обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
      Голосували:
      Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:
      "за" кандидата Чернобровську К.М. – 3 216 403 917 голосів (72%);
      "за" кандидата Стоян Т.В. – 1 250 823 745 голосів (28 %).
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1.Обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Чернобровської Кароліни Миколаївни.
      2.Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з «05» квітня 2011 р.
     
      10 питання: Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1.Затвердити умови цивільно–правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства.
      2.Уповноважити директора Товариства Іванька А.М. на підписання цивільно–правового договору з Ревізором Товариства.
     
      11 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 89,3445 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості;
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1.Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного року, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, надання позики (кредиту), укладення договору відступлення права вимоги, поруки, застави. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.
      2.Надати повноваження щодо підписання вищеназваних правочинів Директору Товариства.
     
      12 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.
      Голосували:
      “за” – 4 467 227 662 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства,
      “проти” – немає,
      “утримались” – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1.З метою приведення у відповідність Статуту Товариства чинному законодавству України внести зміни до Статуту та затвердити його у новій редакції.
      2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів – Філіпській Ірині Вікторівні.
      3. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства – Лобовій Оксані Петрівні та Чуприні Юлії Іванівні, а також здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, у відповідних державних та недержавних установах.
      Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не здійснювався.
     
      Спосіб голосування з питань порядку денного на Загальних зборах, що відбулися 04.04.2011р. :
      Голосування з першого по восьме та з десятого по дванадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос. Голосування з дев’ятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.
      Рішення з дванадцятого питання порядку денного приймати більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, рішення з дев’ятого питання приймати шляхом проведення кумулятивного голосування, рішення з одинадцятого питання приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймати простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.
     
      На загальних зборах, що відбулися 04.04.2011р. була присутня член Наглядової Ради Іванченко Р.М., був присутній директор ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" - Іванько А.М., бухгалтер - Гуржий Н.А. Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків не проводився.
      Практика проведення загальних зборів Товариства показує, що Директор Товариства завжди приймає участь у загальних зборах. Члени Наглядової Ради запрошуються не завжди.
      Протягом звітного року було проведено 13 засідань Наглядової Ради Товариства. На всіх засіданнях протягом звітного року, члени Наглядової Ради були присутні у повному складі.

 

      Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
      Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядовій ради неодноразово.
      Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим ніж 3 (три ) особи.
      Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
      Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.
      Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.
      Склад діючої Наглядової ради:
      - Філіпська І.В.
      - Ващенко Н.Г.
      - Іванченко Р.М.
      Комітети у складі Наглядової Ради не створено.
      Протягом останніх 2 років всього було проведено 17 засідань Наглядової Ради.
      У 2011р. проведено 12 засідань
      У 2010 році проведено 5 засідань
      Положення про Наглядову раду не затверджено. Вимоги до членів Наглядової ради визначені Статутом Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства", Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. №1377 "Про затвердження вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", цивільно правовим договором, що укладається з членами Наглядової ради. Права та обов’язки визначені цивільно-правовим догвором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, ознайомлення з ниими проходжить перед підписанням данного договору. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
      Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
      Обрання членів Наглядової ради здійснюється не рідше ніж 1 раз у три роки. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. у товаристві відсутній відділ (або посада) що відповідає за роботу з акціонерами.
     
      Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
      Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом та Статутом.
      Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
      Права та обов'язки Директора Товариства визначаються нормами законодавства, Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства належить до компетенції наглядової ради. Оскільки виконавчий орган товариства - одноосібний, засідання не проводяться. До компетенції директора належить подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства (один раз на рік).
      Відділ або посада по роботі з акціонерами відсутня.

 

      Структурний підрозділ або посадова особа для проведення внутрішнього аудиту у 2011 році не призначалась. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами від 04.04.2011р. було обрано Чернобровську Кароліну Миколаївну на посаду ревізора строком на 3 (три) роки.
     
      Чернобровська К.М. за останні 5 року обіймала наступні посади: бухгалтера ПП "РIКСС" (1999р.), бухгалтера ТОВ <ВероНiка> (2001-2002р.р.), заступника головного бухгалтера ТОВ "Iсток-Плюс" (2003-2008р.р.), головного бухгалтера ТОВ "Темп Iнвест" (з 2008р. по 05.07.2010р.), з 06.07.2010р. - головний бухгалтер ПАТ "ФК "Сучаснi кредитнi технологiї" (основне мiсце роботи). Стаж керівної роботи 8 років.
     
      Розділом 12 Статуту ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" визначено наступне:
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Товариства.
      Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.
      Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
      - член Наглядової ради;
      - Директор;
      - корпоративний секретар;
      - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
      - члени інших органів Товариства.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
      Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законом, іншими актами законодавства, Статутом а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так i спеціальні (позапланові перевірки).
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. При проведенні ревізії чи перевірки Директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
      Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
     
      Незалежно від наявності Ревізійної комісії (Ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
      Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх експертів.
      Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізій і перевірок Загальним зборам акціонерів чи Наглядовій раді Товариства
      Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
      Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства визначаються Статутом.
      За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
     
      Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.
      Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Аудиторську перевірку у 2011 році за підсумками 2010 року проведено Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Концепт Аудит (організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю, код за ЄДРПОУ 36981054, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів №4354 видане рішення Аудиторської палати України №212/4 від 25.03.2010р., Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серії АБ №001092, видане 10.08.2010 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 10.08.2010 року №1282. Термін дії свідоцтва – до 25.03.2015 року).
     
      Оскільки ревізор Товариства був обраний у 2011 році, то вперше висновок ревізора буде складено у 2012 році, за підсумками діляьності за 2011 рік.
      Опис процедури надання документів на запит акціонерів: протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства", в тому числі висновків ревізора. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Установчими документами ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" не передбачено створення інших органів емітента, окрім тих що вже описані у звіті. Документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації відсутній.
     

 

      У Розділі 14 Статуту ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" викладений порядок вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.
      Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядової радою.
      У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
      Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
      Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення закону.
      Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
      -є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
      -отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
      - внаслідок такого правочину придбаває майно;
      - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).
      Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
      Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
      -предмет правочину;
      -вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
      -загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
      -особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
      разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
      Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
      Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.
      Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.
      Положення цього розділу не застосовуються у разі:
      -реалізації акціонерами переважного права;
      - викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
      -виділу та припинення Товариства;
      -надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Твариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.
      Тобто, рішення про вчинення правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються Наглядовою радою, більше 25% - Загальними зборами.
      Протягом звітного року Наглядової радою було узгоджено укладання таких догворів не узгоджувалось.
      До компетенції Загальних зборів Товариства належить:
      прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
      Пртоколом Загальних зборів акціонерів від 04.04.2011р. прийнято рішення попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом одного року, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, надання позики (кредиту), укладення договору відступлення права вимоги, поруки, застави. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) гривень.
      Правочини, які потребували схвалення Наглядовою Радою Товариства:
      1. Д-23591/11 (02.12.11) покупка облігацій 10 123 435,00 (17,5%) Наглядова Рада
     
      2. Д-22873/11 о (13.12.11) продаж облігацій 10 123 452,50 (17,5%) Наглядова Рада
     
      3. Д-23341/11 а (20.12.11) покупка акцій 8 914 372,44 (15,4%) Наглядова Рада
     
      4. Д-240/201211/95 а (23.12.11) продаж акцій 8 914 473,00 (15,4%) Наглядова Рада
     
      5. Д-24487/11 а (15.12.11) покупка акцій 5 823 100,56 (10,1%) Наглядова Рада
     
      6. Д-23452/11 а (20.12.11) продаж акцій 6 111 003,60 (10,6%) Наглядова Рада
     
      7. Б-244/261211/115 (27.12.11) продаж акцій 5 823 205,00 (10,1%) Наглядова Рада
     
      8. 11/12/28-01 (28.12.11) продаж частки 10 476 500,00 (18,1%) Наглядова Рада
     
      9. Б-25302/11 (29.12.11) продаж акцій 11 624 099,05 (20,1%) Наглядова Рада
     
      10. Б-245/271211/86 (29.12.11) продаж акцій 10 517 042,00 (18,2%) Наглядова Рада
     
      11. Б-24089/11 (29.12.11) продаж векселів 13 284 684,63 (22,9%) Наглядова Рада
     
      12. Д-25303/11 (29.12.11) продаж векселів 9 133 276,28 (15,8%) Наглядова Рада
     
      13. Д-25305/11 (29.12.11) продаж векселів 11 624 099,05 (20,1%) Наглядова Рада
     
      Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій (обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених товариством акцій) відсутні.

 

      Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами в Товаристві не затверджено.
      Акціонери можуть отримати інформацію про Товариство на веб-сайті kfc.proemitent.info. На веб-сайті емітента розміщується інформація відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства", ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок". Також Товариство розміщує інформацію у ЕЛЕКТРОННІЙ СИСТЕМІ КОМПЛЕКСНОГО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ЕСКРІН) ЕМІТЕНТАМИ АКЦІЙ ТА ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ЛІСТИНГУ ОРГАНІЗАТОРА ТОРГІВЛІ. Також інформація про діяльність емітента може надаватися на запит акціонера.
      Особа відповідальна за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради - Директор.
      Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов’язаних з діяльністю Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
      Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, передбачених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, перелік яких встановлений чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються в акціонерному товаристві за його місцезнаходженням.
      Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову колегіального виконавчого органу (особу, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
      Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
     
      Платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту емітент протягом року не отримумвав.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення станом на кінець звітного періоду - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопада 2010 року, №1090/1/10, дата видачі 05.01.2011р.
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
      Рішення про зміну прав власників акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.
      У розділі 5 Статуту ПАТ "КФЦ" визначено права та обов’язки акціонерів.
      ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
      5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
      Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
      5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
      1) брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, передбачених законом;
      2) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
      3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
      4) на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;
      5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
      6) одержувати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартість частини майна, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства;
      7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.
      5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
      1) додержуватися Статуту та виконувати рішення органів управління Товариством;
      2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
      3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
      4) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.
      Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.
     
     
      .
     
     
     
     
     

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Рішення про викуп власних акцій протягом звітного періоду не приймалось.

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Протягом звітного періоду акції емітента пройшли процедуру лістингу
      Дата дії: 22.03.2011 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ «ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 23 листопада 2010 р., № 1090/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування, випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Наказ директора № 01-О від 17.03.2011 р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 22.03.2011 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в Котирувальний список 2-го рівня лістингу акцій емітента згідно Рішення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 11/03/22-01 від 22.03.2011 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «КФЦ».
     
      У 1 кварталі 2011 року
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0622 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0618 грн.
     
      У 2 кварталі 2011 року
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0668 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0589 грн.
     
      У 3 кварталі 2011 року
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0926 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0658 грн
     
      У 4 кварталі 2011 року
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0975 грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,0882 грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 487 500 000грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

      Дивіденди у звітному році не нараховувалися. Рішенням Загальних Зборів ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" від 04.04.2011р. дивіденди за акціями не нараховувати та не сплачувати.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3, код за ЄДРПОУ 30370711. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 19.09.2006р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України

 

      Інші цінні папери відсутні

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:  
Печатка ТОВ Аудиторська фірма "АленАудит"
Аудитори: Іонова О.В.
   
   
   
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:  
Печатка  
Аудитори:  
   
   
   

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
     
      Витрати Товариства відповідно до Звіту про фінансові результати за 2011 рік станом на 31.12.2011р. склали 107889,8 тис. грн. Джерело покриття витрат - доходи. Чистий прибуток Товариства складає 1,3 тис. грн.
      Основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося.Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України;
      Приведення регламентiв, договорiв та програмно-технiчних комплексiв Товариства у вiдповiднiсть змiн в законодавствi щодо нацiональної системи електронного цифрового пiдпису та захисту персональних даних;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї внутрiшньодержавних банкiвських та небанкiвських платежiв банкiвськими установами, юридичними та фiзичними особами, за рахунок проведення акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України та iнтеграцiї сервiсiв Товариства в електроннi платiжнi системи;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та використаннi юридично значущих систем електронного документообiгу, за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в такi системи;
      застосування послуг товариства при експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем та наданi послуг криптографiчного захисту iнформацiї (захищеннi канали передачi даних, органiзацiя захищеного доступу до Iнтернет сторiнок, системи захищеного зберiгання даних, системи автентифiкацiї), за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в криптосистеми, розповсюдження та впровадження таких криптосистем серед iснуючих клiєнтiв Товариства, в том числi шляхом взаємодiї з Iнтернет асоцiацiєю України;
      надання послуг з органiзацiї захисту персональних даних в iнформацiйних системам клiєнтiв Товариства, за рахунок побудови комплексних систем захисту iнформацiї, впровадженi заходiв пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки у клiєнтiв Товариства.
      За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 107891,1 тис. грн.
      Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 107543,5 тис.грн.
      Витрати Товариства за 2011 рік складають 107889,8 тис. грн.,
      Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 107484,5 тис.грн., інші операційні витрати – 405,3 тис.грн.
      Витрати у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.
      За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток у розмірі 1,3 тис. грн.
      Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.
      Витрати на майбутній період не планувались.
     

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

 

      Повна назва : Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»,, Код ЄДРПОУ 35281710, Місцезнаходження: м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7
      Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
      Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.
      Керівник Іонова Олена Вікторівна
      Інформація про аудитора Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.
      Контактний телефон (056)7448914, office@alenaudit.com.ua
      Дату і номер договору на проведення аудиту № 82-2011-А від 01.11.2011 р.
      Дату початку та дату закінчення проведення аудиту з 10.01.2012 по 31.01.2012 р.
      Обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до компетенції Наглядової Ради. Основною причиною зміни аудитора - ротація аудиторів. Аудиторські перевірки проводяться один раз на рік. Річна фінансова звітність підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента відсутні.
      Аудит фінансової звітності за результатами 2011р. проводив один аудитор (ТОВ АФ "АленАудит").
      Аудитора було обрано на засіданні Наглядової ради. Рішення оформлено відповідним протоколом. На засіданні були присутні усі члени Наглядової ради. Визначення розміру винагороди аудитора за надання аудиторських послуг здійснювалось з урахуванням ринкових цін на даний вид послуг та тарифів на надання аудиторських послуг ТОВ АФ "АленАудит".
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Разгонов Сергій Адамович
Посада головного бухгалтера емітента Бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гуржий Наталія Анатоліївна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37006207
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "КФЦ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Бабушкінський
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №951839
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.03.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК" 380537 26003030000614 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Оброблення даних 72.30.0
Консультування з питань інформатизації 72.10.0
Діяльність, пов’язана з банками даних 72.21.0
Розроблення стандартного програмного забезпечення 72.21.0
Діяльність, пов’язана з банками даних 72.40.0
Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 72.22.0
Інша діяльність у сфері інформатизації 72.60.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
       

 

2. Інформація про дивіденди
  За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
1 2 3 4 5
Сума нарахованих дивідендів, грн        
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн        
Сума виплачених дивідендів, грн        
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн        

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373-97-92 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 27.11.2009 498072
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, тел/факс 056 373-95-94 Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 483591
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "КонцептАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 36981054 м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел/факс 056 798 02 45 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту Аудиторська палата України 25.03.2010 4354
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 0442791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.09.2006 581322
Товариство з обмеженою вдповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7 офіс 7, тел/факс 056 7448914 Юридична особа, яка надає аудиторські послуги емітенту Аудиторська палата України 27.09.2007 4028

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1090/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000069926 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 244.7 208.2 0 0 244.7 208.2
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 88.0 85.0 0 0 88.0 85.0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 156.7 123.2 0 0 156.7 123.2
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 244.7 208.2 0 0 244.7 208.2

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50002.2 50000.9
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
Висновок** Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31.12.2011 року складає 50 002.2 тис.грн. , статутний капiтал складає 50 000,0 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 50 000,9 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
15.02.2011 16.02.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
22.03.2011 24.03.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
04.04.2011 05.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
04.04.2011 06.04.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
12.10.2011 13.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
15.11.2011 16.11.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Форма N 1-м
  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 244.7 208.2
     первісна вартість 031 305.1 310.5
     знос 032 -60.4 -102.3
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 040 49990.2 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 50234.9 208.2
II. Оборотні активи      
Виробничі запаси 100 123.2 88.7
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 4.8 29.1
     первісна вартість 161 4.8 29.1
     резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 33.6 14.2
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 290.0 62456.8
Поточні фінансові інвестиції 220 7135.3 684.3
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 1.2 6.1
     у тому числі в касі 231 0 0
     в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0.4
Усього за розділом II 260 7588.1 63279.6
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 57823.0 63487.8
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000.0 50000.0
Додатковий капітал 320 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 0.9 2.2
Неоплачений капітал 360 0 0
Усього за розділом I 380 50000.9 50002.2
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 18.9 63.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з бюджетом 550 1.4 0.7
     зі страхування 570 0 0.2
     з оплати праці 580 0.6 0.4
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 7801.2 13420.4
Усього за розділом IV 620 7822.1 13485.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 57823.0 63487.8

     
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) 0

Форма N 1-мc
  Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи      
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030    
     первісна вартість 031    
     знос 032    
Інші необоротні активи 070    
Усього за розділом I 080    
II. Оборотні активи      
Запаси 100    
Поточна дебіторська заборгованість 210    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230    
     у тому числі в касі 231    
     в іноземній валюті 240    
Інші оборотні активи 250    
Усього за розділом II 260    
Баланс 280    
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Капітал 300    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350    
Усього за розділом I 380    
II.Цільове фінансування 430    
III. Довгострокові зобов'язання 480    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530    
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з бюджетом 550    
     зі страхування 570    
     з оплати праці* 580    
Інші поточні зобов'язання 610    
Усього за розділом IV 620    
Баланс 640    

     
*З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)  

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма N 2-м
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 274.9 121.2
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 -21.1 -20.2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 253.8 101.0
Інші операційні доходи 040 93.8 0
Інші доходи 050 107543.5 1408.5
Разом чисті доходи (030+040+050) 070 107891.1 1509.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 0 -1270.5
Інші операційні витрати 090 -405.3 -169.4
у тому числі: 091 0 0
  092 0 0
Інші витрати 100 -107484.5 -68.7
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 -107889.8 -1508.6
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 1.3 0.9
Податок на прибуток 140 0 0
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 1.3 0.9
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Форма N 2-мс
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010    
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030    
Інші доходи 040    
Разом чисті доходи (030 + 040) 070    
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080    
Інші витрати 100    
у тому числі: 101    
  102    
Разом витрати (080 + 100) 120    
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130    
Податок на прибуток 140    
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 145    
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - 145) 150    

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1 2 3 4
1 2010 5 4
2 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
   
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?  
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Інше (запишіть)
  Голосування з першого по восьме та з десятого по дванадцяте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках. які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція - один голос. Голосування з дев’ятого питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  
Реорганізація  
Внесення змін до статуту товариства  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  
Інше (запишіть) Останні позачергові збори було проведено у 2010 році.Основні питання: придбання частки в статутному капіталі юр. особи
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  
Стратегічного планування  
Аудиторський  
З питань призначень і винагород  
Інвестиційний  
Інші (запишіть) комітети не створено
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  
Винагорода є фіксованою сумою  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)  
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  
Особисті якості (чесність, відповідальність)  
Відсутність конфлікту інтересів  
Граничний вік  
Відсутні будь-які вимоги  
Інші (запишіть) внутрішні документи не затверджені
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  
Інше (запишіть) ознайомився при підписанні цивільно-правового договору
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? -

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
  Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 2 3 4
Члени правління (директор) v v v
Загальний відділ      
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)      
Юридичний відділ (юрист)      
Секретар правління      
Секретар загальних зборів      
Секретар наглядової ради      
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)      
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
Інше (запишіть)      

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
1 2 3 4 5
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v      
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)     v  
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v      
Обрання та відкликання голови виконавчого органу   v    
Обрання та відкликання членів виконавчого органу       v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v      
Обрання та відкликання членів наглядової ради v      
Обрання голови та членів ревізійної комісії v      
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу   v    
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v      
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу   v    
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v      
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v      
Затвердження аудитора   v    
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів       v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  
Положення про загальні збори акціонерів  
Положення про наглядову раду  
Положення про виконавчий орган (правління)  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
Положення про ревізійну комісію  
Положення про акції акціонерного товариства  
Положення про порядок розподілу прибутку  
Інше (запишіть) внутрішні документи не затверджено

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
  Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
1 2 3 4 5 6
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу   v     v
Інформація про склад органів товариства v v v    
Статут та внутрішні документи v   v   v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення     v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v     v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
   
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено аудитора?  
Не задовольняв професійний рівень  
Не задовольняли умови договору з аудитором  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
Інше (запишіть) Ротація аудиторів
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?  
Ревізійна комісія  
Наглядова рада  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились  
Інше (запишіть)  
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  
З власної ініціативи  
За дорученням загальних зборів  
За дорученням наглядової ради  
За зверненням правління  
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  
Інше (запишіть) Ревізор обраний у 2011році, тому вперше буде склдаено висновок за результатами 2011 року
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?  
Випуск акцій  
Випуск депозитарних розписок  
Випуск облігацій  
Кредити банків  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
Інше (запишіть) не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?  
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились v
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?  
Не задовольняв професійний рівень особи  
Не задовольняли умови договору з особою  
Особу змінено на вимогу:  
акціонерів  
суду  
Інше (запишіть)  
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.  
Яким органом прийнятий?  
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.  
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.  
ProEmitent.INFO