Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  28.02.19р.Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акц-ів 08.04.19


                                                                                       ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «08» квітня 2019 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, кімната 304 відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, який складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 годину 02.04.2019 року.

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Артемов Артем Олексійович; Член лічильної комісії: Біньовський Святослав Степанович.

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

3 питання: Затвердження порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Звіт Директора Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора Товариства та інші доповіді у відповідності до питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства – до 2 хв. Запитання доповідачам необхідно подавати Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення вказаних реквізитів, не розглядатимуться загальними зборами акціонерів Товариства.

4 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та заходи, затверджені Наглядовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.

5 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Взяти до відома  звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік;

2.     Діяльність Наглядової ради Товариства у 2018 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 фінансовий рік, та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

2.     Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2018 рік фінансовий рік;

3.     Діяльність Ревізора Товариства у 2018 році визнати задовільною.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 фінансовий рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 фінансовий рік.

8 питання: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 фінансовий рік, затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

10  питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 08.04.2019 року повноваження Ревізора Товариства Рогожина Романа Руслановича.

11 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.   Обрати строком на три роки членів Ревізійної комісії (Ревізора) з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.Ухвалили рішення про те, що члени Ревізійної комісії (Ревізор) приймають на себе обов’язки з 09.04.2019 року.

12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства на безоплатній основі.

2.     Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

13 питання проекту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.     Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори, договори про надання фінансових послуг. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

2.     Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.csk.kfc.in.ua.

В період від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення чергових загальних зборів, акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами директор Товариства Середа В.Г.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів до дати проведення зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства:

1)     акціонер - фізична особа повинен мати при собі оригінал документу, що ідентифікує особу акціонера (паспорт);

2)     представник акціонера-фізичної особи або акціонера-юридичної особи повинен мати при собі оригінал довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, яка видана акціонером й посвідчена у встановленому чинним законодавством порядку та оригінал документу, що ідентифікує особу представника (паспорт).

Станом на 22.02.2019 р. (на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що призначені на 08.04.2019 р.) загальна кількість акцій Товариства складає: 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій та загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 987 660 101 (чотири мільярди дев’ятсот вісімдесят сім мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто одна) штука.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

50866

55050

Основні засоби (за залишковою вартістю)

49316

49432

Запаси

7

7

Сумарна дебіторська заборгованість

1526

826

Гроші та їх еквіваленти

8

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15

7

Власний капітал

50038

50026

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

50000

50000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

828

5024

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

12

4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50 000 000

50 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

Директор ПрАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»    В. Г. Середа  

ProEmitent.INFO