Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  27.04.2018р. (час розміщення 09:00) Річна інформація емітента за 2017 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Директор

 

 

 

Середа Володимир Григорович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

37006207

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська,, буд.30

5. Міжміський код, телефон та факс

0563739591 0563739591

6. Електронна поштова адреса

PAT_KFC@kfc.in.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 81

 

27.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.csk.kfc.in.ua

в мережі Інтернет

27.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється акцiонерними товариствами
Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб
Корпоративного секретаря у емiтента не має
Визначення рейтингової оцiнки Згiдно Закону України для емiтента не є обов'язковим.
Посадовi особи акцiями емiтента не володiють
Протягом звiтного перiоду дивiденди не виплачували.
Облiгацiї емiтент протягом звiтного перiоду не випускав
Iншi цiннi папери не випускались
Похiднi цiннi папери не випускались
Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у звiтному перiодi Емiтентом не приймалось.
Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв Емiтента вiдсутнi. Протягом звiтного року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, випуску не було
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, випуску iпотечних облiгацiй не було.
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня.
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, iпотечнi сертифiкати не випускались
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.
Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, сертифiкати ФОН не випускались.
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня.
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутня.
Правила ФОН вiдсутнi.
Вiдомостi про аудиторський висновок розкриваються емiтентами з приватним розмiщенням
Рiчна фiнансова звiтнiсть складається за МСФЗ
Цiльовi облiгацiї не випускались, звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй.
В полi "серiя та номер свiдоцтва державної реєстрацiї" стоїть прочерк, оскiльки Товариство отримало Виписку з ЄДР, бланк якої не мiстить такої iнформацiї

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

25.03.2010

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

50000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля

58.29 Видання iншого програмного забезпечення

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Банк Авангард"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26005000167001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

використання,експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем, 2. надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (в частинi здiйснення криптографiчного перетворення iнформацiї, надання в користування засобiв

АВ№527386

05.08.2010

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

Необмежена

Опис

Лiцензiя серiї АВ №527386, видана Адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, вид господарської дiяльностi: Розроблення, виробництво, використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм полсуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ 1. використання,експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем, 2. надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (в частинi здiйснення криптографiчного перетворення iнформацiї, надання в користування засобiв криптографiчного захисту iнформацiї, забезпечення їх ключовими докуметами та запровадження заходiв забезпечення режиму безпеки)., 3. торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного захисту конфiденцiйної iнформацiї, рiшення про видачу: 12.07.2010р. №179, дата видачi лiцензiї: 05.08.2010р.
Термiн дiї лiцензiї необмежений, Емiтент планує продовжувати здiснювати цю дiяльнiсть.

 

Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективностi систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї

АВ №527377

22.07.2010

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України

Необмежена

Опис

Лiцензiя серiї АВ №527377, видана Адмiнiстрацiєю державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України, вид господарської дiяльностi: Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослiдження ефективностi систем i засобiв технiчного захисту iнформацiї, надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї в частинi: розроблення, виробництво, впровадження, дослiдження ефективностi, супроводження засобiв та комплексiв технiчного захисту iнформацiї в iнформацiйних системах, iнформацiйних технологiй iз захистом iнформацiї вiд несанкцiонованого доступу, надання консультативних послуг, рiшення провидачу: 06.07.2010р. №170, дата видачi лiцензiї: 22.07.2010р.
Термiн дiї лiцензiї необмежений. Емiтент планує продовжувати здiснювати цю дiяльнiсть.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (змiна найменування на ПрАТ "Бiржова Група Перспектива")

34497042

49000Україна м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

95.0147

ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ"

34497058

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна,буд. 30

0

ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ДЕКРА"

24685310

76005Україна м. Iвано-Франкiвськ вул. Чорновола, буд. 103

0.000002

АБ "IНГ БАНК УКРАЇНА"

21684818

04070Україна м. Київ вул. Спаська, буд. 30-А

0.000002

ПрАТ "Майстер Брок"

21608094

04050Україна м. Київ вул. Артема, буд.60

3.044

ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз"

32987822

49000Україна м. Днiпро вул.Воскресенська (Ленiна), буд. 30

0

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

49000Україна м. Днiпропетрвоськ вул. Ленiна. буд. 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

49000Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна. буд. 30

0

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

49000Україна м. Днiпро пр. Карла Маркса буд. 22

0.000002

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

6900Україна м. Запорiжжя вул. Гоголя, буд. 91

0

ПрАТ "Альтана Капiтал"

20337279

04053Україна м. Київ пров. Киянiвський, буд. 7А

0.0079

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

010Україна м. Київ вул. Саксаганського, 30-Б

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

61023Україна м. Харкiв вул. Шевченка, буд. 28-А

0.0013

ТОВ "Фондова компанiя "Фiнекс-Україна"

31063268

6102Україна м. Харкiв вул. Чайковського, буд. 5-7-9

0.0013

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

0103Україна м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 15-В

0

ТОВ "Арта Цiннi Папери"

32709075

010Україна м. Київ Музейний провулок, буд. 4

0.000002

ЗАТ "Альфа-Банк" (ПАТ "Альфа-Банк"

23494714

0102Україна м. Київ вул. Десятинна, буд 4/6

0.000002

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

76018Україна м. Iвано-Франкiвськ вул. Галицька, буд. 67, оф.509

0.000002

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

0306Україна м. Київ вул.Естонська, буд. 120

0

ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ"

32999754

01032Україна м. Київ вул.Камишинського, буд.4, оф. 11

0.000013

ТОВ "Кейбiсi Сек'юрiтiз Україна"

33396156

03087Україна м. Київ вул. Iллiнська, буд. 8, корпус 7, поверх 6

0.000002

ПрАТ "IТТ-IНВЕСТ"

23517763

03150Україна м. Київ вул. Фiзкультури, буд. 30

0.000002

ТОВ "Експерт Трейдинг"

34568170

14005Україна м. Чернiгiв вул. Войкова, буд. 3

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

0

Самойлов Дмитро Вiкторович

0.2465

Усього

95.261231

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середа Володимир Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1970

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 29.05.2013 р. -по теперiшнiй час - iнженер- програмiст ТОВ "Бiт Продакшн"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.08.2017 безстроково

9) Опис

Вiдповiдно до Статуту Товариства:
11.7. До компетенцiї Директора вiдноситься:
11.7.1. керiвництво роботою Товариства;
11.7.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
11.7.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Товариства;
11.7.4. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Товариства з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Товариства затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Наглядової ради Товариства;
11.7.5. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства;
11.7.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Товариства, штатного розкладу;
11.7.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до працiвникiв Товариства заохочень та дисциплiнарних стягнень;
11.7.8. внесення пропозицiй Наглядовiй радi Товариства про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
11.7.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадках, передбачених законом та Статутом;
11.7.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
11.7.11. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
11.7.12. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Товариства;
11.7.13. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;
11.7.14. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
11.7.15. вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
11.8. Директор Товариства (або особа, яка виконує обов’язки Директора Товариства) вправi без довiреностi:
11.8.1. дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
11.8.2. вчиняти правочини вiд iменi Товариства, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
11.8.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
11.8.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Товариства з трудовим колективом Товариства;
11.8.5. розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
11.8.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
11.8.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Товариства;
11.8.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства.
11.9. Повноваження Директора Товариства припиняються за рiшенням Наглядової ради.
Протягом звiтного перiоду було змiнено директора.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далi–Товариство) вiд 03.08.2017 прийнято рiшення: у зв’язку зi звiльненням попереднього директора за власним бажанням з 04.08.2017 року призначити безстроково директором Товариства за сумiсництвом Середу Володимира Григоровича Отримав винагороди протягом звiтного року у виглядi заробiтної плати 1757,52 грн. У натуральнiй формi винагороди не отримував.
Середа В.Г. .за останнi 5 рокiв обiймав наступнi посади: Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: iнженера з програмного забезпечення комп’ютерiв ТОВ «Фармвест плюс», з 29.05.2013 по теперiшнiй час iнженера-програмiста ТОВ «Бiт Продакшн» (основне мiсце), iнженера-програмiста ПАТ «КФЦ» (сумiсництво) (код за ЄДРПОУ 37006207, 49000, м. Днiпро, вул.Воскресенська , буд. 30)* . Стаж роботи 27 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванченко Раїса Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

середня спецiальна

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 08.11.2013р. по 30.07.2015р. начальник адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017 1 рiк

9) Опис

Вiдповiдно до Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
10.6. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.6.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.6.2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.6.3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
10.6.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.6.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10.6.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.6.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
10.6.9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10.6.10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
10.6.11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
10.6.13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.6.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
10.6.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
10.6.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
10.6.18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.6.19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та iншi.
Винагороди, у тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала.
Склад Наглядової ради у звiтному перiодi змiнювався у зв’язку iз припиненням з 23.12.2016 року повноважень Наглядової ради Товариства попереднього складу.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далi – Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: Iванченко Р.М. обрано членом Наглядової ради. Головою НР Iванченко Р.М. обрано на засiданнi НР . Iванченко Р.М. є представником акцiонера ПАТ "БГП" (код 34497042).Iванченко Р.М. за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 18.12.2008р. по 29.11.2012р. директор ТОВ "Темп Iнвест". З 30.11.2012р. по 07.11.2013р. начальник вiддiлу кадрiв ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», з 08.11.2013р. по 30.07.2015р. начальник адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», з 31.07.2015р. по цей час начальник адмiнiстративного вiддiлу ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30. Стаж роботи 41 рiк.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Олена Леонiдiвна.

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з з 06.11.2014 р по 01.12.2016 р. . начальник вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв; ПАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017 1 рiк

9) Опис

Вiдповiдно до Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
10.6. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.6.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.6.2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.6.3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
10.6.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.6.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10.6.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.6.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
10.6.9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10.6.10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
10.6.11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
10.6.13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.6.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
10.6.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
10.6.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
10.6.18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.6.19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та iншi.
Винагороди, у тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала.
Склад Наглядової ради у звiтному перiодi змiнювався у зв’язку iз припиненням з 23.12.2016 року повноважень Наглядової ради Товариства попереднього складу.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення:. Обрати членом Наглядової ради Клименко О. Л. Клименко О.Л. є представником акцiонера ПАТ "БГП" (код 34497042). Протягом останнiх 5 рокiв Клименко О. Л. обiймала посади: економiста, начальника вiддiлу, головного фахiвця ПАТ «ФБ «Перспектива . (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30. ) Стаж роботи 27 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капiтонова Альона Олександрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1984

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 01.02.2016 р. - головний фахiвець вiддiлу органiзацiї торгiвлi ПАТ «Фондова Бiржа «Перспектива»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017 1 рiк

9) Опис

Вiдповiдно до Статуту до компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством та Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства.
10.6. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
10.6.1. затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства;
10.6.2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
10.6.3. прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
10.6.4. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
10.6.5. прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
10.6.6. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
10.6.7. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
10.6.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
10.6.9. затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди;
10.6.10. прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;
10.6.11. здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства;
10.6.12. обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства;
10.6.13. обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
10.6.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
10.6.15. визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.7.9 Статуту;
10.6.16. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.9.6. Статуту;
10.6.17. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
10.6.18. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
10.6.19. прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та iншi.
Винагороди, у тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала.
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. б/н прийнято наступнi рiшення: Капiтонову А.О. обрано членом Наглядової ради. Капiтонова А.О. є представником акцiонера ПАТ "БГП" (код 34497042).
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):
-15.01.2010 р. – 02.07.2012 р. – АСТ ЗТ «Днiпроiнмед», економiст;
-26.07.2012 р. – 31.01.2016р. ПАТ «Фондова Бiржа «Перспектива», економiст вiддiлу органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв; головний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв.
Стаж роботи 13 рокiв
З 01.02.2016р. по теперiшнiй час обiймає посаду провiдний фахiвець вiддiлу забезпечення клiрингу та розрахункiв ПАТ «Фондова Бiржа «Перспектива» (49000, м.Днiпро, вул.Воскресенська, буд. 30)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ожина Дмитро Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

-13.05.2011 р. – 20.06.2011 р. – трудовий договiр з пiдприємцем Небоженко I.С., посада - продавець непродовольчих товарiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

06.04.2017 3 роки

9) Опис

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори можуть обирати Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) строком на 3 (три) роки. Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить як черговi (плановi), так i спецiальнi (позаплановi перевiрки).
Чергову перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) проводить за результатами фiнансового року. При проведеннi ревiзiї чи перевiрки Директор Товариства забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (Ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом Товариства. Проведення чергових перевiрок не потребує спецiального рiшення органiв Товариства.
Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Протягом звiтного перiоду Ревiзор змiнився у зв’язку iз закiнченням строку повноважень, на який було обрано Ревiзора Товариства
Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (далi-Товариство) вiд 06.04.2017р. . б/н прийнято рiшення:., обрати Ревiзором Товариства строком на три роки Ожину Дмитра Григоровича.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):
-13.05.2011 р. – 20.06.2011 р. – трудовий договiр з пiдприємцем Небоженко I.С., посада - продавець непродовольчих товарiв
- 01.02.2013 р. – по 02.10.2017 - Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30), посада – фахiвець-лiцитатор.
з 31.07.2015р. провiдний фахiвець ПАТ "Комунiкацiний фондовий центр" (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30)(за сумiсництвом).
Станом на 31.12.2017 р. iнформацiя щодо мiсця роботи вiдсутня.
Винагороди в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента не отримувала.
Стаж роботи 6 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Приватне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4750734189

95.014683

4750734189

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

4750734189

95.014683

4750734189

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

06.04.2017

Кворум зборів**

99.98

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
9 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
11 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства.
12 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
13 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
14 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
15 питання: Змiна типу та найменування Товариства.
16 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї
Iнших пропозицiй не надiйшло. Усi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Порядок денний та рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою.
Результати розгляду питань:
1 питання. Слухали: Про обрання лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Маслєннiкова Олена Олегiвна;
Член лiчильної комiсiї: Чернобровська Каролiна Миколаївна.
2 питання. Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Iванченко Раїсу Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Капiтонову Альону Олександрiвну.
3 питання. Слухали: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: 1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк; 2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
4 питання. Слухали: Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5 питання. Слухали: Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6 питання. Слухали: Про затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 фiнансовий рiк.
7 питання. Слухали: Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк.
8 питання: Слухали: Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
.Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2016 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства.
2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
9 питання. Слухали: Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
Вирiшили:
1. Обрати строком на один рiк Наглядову раду Товариства у кiлькостi трьох осiб в наступному складi:
Член Наглядової ради – Iванченко Раїса Миколаївна;
Член Наглядової ради – Капiтонова Альона Олександрiвна;
Член Наглядової ради – Клименко Олена Леонiдiвна.
2. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 06.04.2017 року.
10 питання. Слухали: Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити директора Товариства Самохвалова Д.Є. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
11 питання: Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили: Припинити з 06.04.2017 року повноваження Ревiзора Товариства Ожини Дмитра Григоровича.
12 питання. Слухали: Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Ожини Дмитра Григоровича.
2. Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 07.04.2017 року.
13 питання. Слухали: Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства на безоплатнiй основi.
2. Уповноважити директора Товариства Самохвалова Д.Є. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
14 питання. Слухали: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Попередньо не надавати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi.
15 питання. Слухали: Про змiну типу та найменування Товариства.
Рiшення не прийнято.
Вирiшили:
Не змiнювати тип та найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» на Приватне акцiонерне товариство «Комунiкацiйний фондовий центр».
16 питання. Слухали: Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Рiшення прийнято.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну найменування вулицi, на якiй зареєстровано мiсцезнаходження Товариства (з вулицi Ленiна на вулицю Воскресенська) та змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства».
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї – Iванченко Раїсi Миколаївнi.
3. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї Старенко Т.М. та Тарановiй О.Ю., а також на здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
4. Не вносити змiни до Статуту Товариства, пов’язанi iз змiною типу та найменування Товариства, у звязку з тим, що рiшення про змiну типу та найменування Товариства не прийнято.
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

       

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги:
- вiдкриття рахункiв у цiнних паперах;
- депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах;
- обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах;
- надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади;
- надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством;
- iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд.30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

рiшення НКЦПФР № 146

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.03.2018

Міжміський код та телефон

(056)373 95 89

Факс

(056)373 95 89

Вид діяльності

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Цiннi папери ПАТ "КФЦ" включенi до бiржового списку на ПАТ "ФБ "Перспектива". Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2002

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)2796651

Факс

(044)2791322

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а саме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Матерiальнi активи - 2»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

39036757

Місцезнаходження

49044 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро Набережна Перемоги, буд.58-А, блок 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

рiшеннi НКЦПФР №826

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.11.2017

Міжміський код та телефон

(056)373 - 97 - 95

Факс

(056)373 - 97 - 95

Вид діяльності

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдставi разових замовлень,а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах у зберiгача та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI в об’ємi, визначеному у цьому Договорi;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, незабороненi дiючим законодавством України.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35531560

Місцезнаходження

61022 Київська - м.Київ В’ячеслава Липинського, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№4082

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.12.2007

Міжміський код та телефон

0442286256

Факс

0442286256

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, що надає аудиторськi послуги

Опис

Проводять перевiрку фiнансової звiтностi за 2017 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.11.2010

№1090/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000072557

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.01

5000000000

0

100

Опис

Дата дiї: 22.03.2011 р. Дiя: лiстинг. Найменування фондової бiржi: ПАТ «ФБ «Перспектива». Вiдповiдно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 31.07.2015р. у зв’язку з невиконанням п.4.1. роздiлу 4 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. (кожен з останнiх трьох мiсяцiв з цiнними паперами емiтента укладалось та виконувалося менше 10 бiржових контрактiв (договорiв)), згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 31.07.2015р. вих. №15/07/31-01, 31.07.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр», загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр». Випуск акцiй ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.11.2010р., реєстрацiйний номер 1090/1/10. Цiннi папери ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр» з 31.07.2015р. у лiстингу не перебувають.
Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткової емiсiї акцiй протягом звiтного перiоду не було. Випуск акцiй здiйснювався шляхом закритого розмiщення акцiй з метою збiльшення статутного капiталу.

 


XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (у подальшому - "Товариство") створене шляхом видiлу з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол № 09/11/27- 01 вiд 27 листопада 2009 року)
Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр" було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 25.03.2010 року, номер запису 12241360000049217. Статутний капiтал Товариства складав 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 123/1/10, дата реєстрацiї 27 квiтня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Згiдно з протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" вiд 25.10.2010 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй. Загальна сума розмiщення складає - 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення становить 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 5 000 000 000 (п'ять мiльярдiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 (одна копiйка) кожна. (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №1090/1/10, дата реєстрацiї 23.11.2010р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 05.01.2011р.).
Вiдповiдно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 31.07.2015р. у зв’язку з невиконанням п.4.1. роздiлу 4 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012р. (кожен з останнiх трьох мiсяцiв з цiнними паперами емiтента укладалось та виконувалося менше 10 бiржових контрактiв (договорiв)), згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 31.07.2015р. вих. №15/07/31-01, 31.07.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр», загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр». Випуск акцiй ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр», якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 23.11.2010р., реєстрацiйний номер 1090/1/10. Цiннi папери ПАТ «Комунiкацiйний фондовий центр» з 31.07.2015р. у лiстингу не перебувають.
Iншi важливi подiї не видiлялись.

 

Органiзацiйно - правова форма: акцiонерне товариство, тип - публiчне. Вищим органом управлiння ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захист прав акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Поточною дiяльнiстю керує Директор, Директору пiдпорядковується Центр Сертифiкацiї. Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. У вiдповiдностi з орг. структурою в попередньому звiтному перiодi вiдбулись наступнi змiни: у звiтному перiодi вилучено посаду фахiвця з органiзацiйної дiяльностi.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 2
Iз них : осiб, якi працюють за сумiсництвом – 2
Позаштатних працiвникiв, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4
Фонд оплати працi за 2016р. – 51,4 тис. грн.
Фонд оплати працi за 2017р. 96,57 тис. грн.
Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi з попереднiм роком.
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам вiдсутня.

 

До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

 

3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають науково технiчнi розробки, що використовуються для виготовлення продукцiї та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 5-10
Право власностi на товарнi знаки 10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Земля Не амортизується
Будiвлi та споруди 50-100
Виробниче обладнання та iнвентар 5-20
Транспортнi засоби 8-20
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково вказувати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних маркетингових припущень та / або методiв оцiнки може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Протягом звiтних перiодiв, якi представленi у данiй звiтностi, Компанiї не здiйснювала будь-яких операцiй в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
(ii) Державний пенсiйний план з фiксованими виплатами
Компанiя зобов’язана компенсувати державi суми пенсiйних виплат, що здiйснюються державою працiвникам, якi працювали протягом певного часу у шкiдливих умовах. Такi умови визначенi нормативно-правовими актами України. Такi працiвники мають право виходу на пенсiї до настання пенсiйного вiку та на пенсiйне забезпечення, передбачене при досягненнi пенсiйного вiку, визначеного нормативно-правовими актами України.
Чиста сума цих зобов’язань розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, пропорцiйно стажу роботи зi шкiдливими умовами працiвника у попереднiх та звiтному перiодах . Сума цих виплат дисконтується для визначення приведеної вартостi. Ставка дисконту визначається на основi прибутковостi на дату балансу за високоякiсним корпоративних облiгацiях, термiни, погашення яких спiвпадають з термiнами погашення зобов'язань пiдприємства. Розрахунок проводиться з використанням методу прогнозуємо умовної одиницi.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

 

63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-узлах i пов’язана з ними дiяльнiсть.
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
58.29 Видання iншого програмного забезпечення.
62.01. Комп’ютерне програмування
62.02 Консультування з питань iнформатизацiї
62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем
Основний вид послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" - надання послуг електронного цифрового пiдпису центром сертифiкацiї ключiв (ЦСК). Надання послуг ЕЦП є дуже перпективним у майбутньому.
Послуги електронного цифрового пiдпису включають в себе:
надання у користування надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису;
допомога при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв;
обслуговування посилених сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та поновлення);
надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих посилених сертифiкатiв ключiв;
послуги фiксування часу, консультацiї та iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
Послуги електронного цифрового пiдпису використовуються для виконання правочинiв на фондовому ринку України. Основнi клiєнти ЦСК учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
Торговцi цiнними паперами:
укладання бiржових договорiв з використанням електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива";
проведення розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї";
подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi";
Андерайтери та емiтенти цiнним паперiв:
Первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзованому фондовому ринку України при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондової бiржi "Перспектива".
ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива":
Органiзацiя юридично значущого електронного документообiгу при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".
ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї":
Органiзацiї розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї".
Також ведуться роботи щодо адаптацiї сервiсiв ЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" для подання електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу, використання серед перспективних задач, для використання в системах Iнтернет-трейдингу на фондовому ринку України та для iнтеграцiї в системи електронного документообiгу.
Товариство проводить свою дiяльнiсть тiльки на територiї України. Експортну дiяльнiсть Товариство не здiйснює.
Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшеннi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:
- використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;
- використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної фiскальної служби України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;
- застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України та iн.
Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. ПАТ "КФЦ" спiвпрацює з професiйними участниками фондового ринку, якi є його основними клiєнтами.
"Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП ЦСК ПАТ "КФЦ".ТОВ "Автор" є лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установах. ТОВ "Автор" входить до складу Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп" та iншi.
Змiн в системi збуту продукцiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не було. Основнi клiєнти центру сертифiкацiї ключiв учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
Предметом договору є надання наступних послуг:
- надання консультацiй з питань iнформатизацiї (допомога при генерацiї ключа),
- надання надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису
- послуги з оброблення даних при обслуговуваннi сертифiкату вiдкритого ключа
- блокування сертифiкату вiдкритого ключа, розблокування сертифiкату вiдкритого ключа, скасування сертифiкату вiдкритого ключа та внесення даних до списку вiдкликаних сертифiкатiв, розповсюдження (публiкацiя) сертифiкатiв вiдкритих ключiв через Iнтернет-сайт ЦСК;
- послуги фiксування часу;
- iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають:
-монiторинг законодавства України
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв
ПАТ "КФЦ" провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства. Суттєвих змiн у законодавствi, що регулює дiляьнiсть ПАТ "КФЦ" не було. Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України. Використання ЕЦП господарськими товариствами збiльшується, за допомогою ЕЦП подається звiтнiсть до державних органiв та iнше.

 

Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв: придбання програмного забезпечення - 49,8 млн.грн., придбання корпоративних прав - 11,9 млн.грн., вiдчуження корпоративних прав - 17,1 млн.грн.Основнi придбання або вiдчуження активiв за 2017 рiк. Якщо пiдприємство планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, їх необхiдно описати, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування;
Продаж ЦП – 11,3 млн. грн.
Придбання ЦП – 6,1 млн. грн.

 

Пов’язаними особами Товариства в 2016 р. виступають ПАТ «Бiржова група Перспектива», якiй належить 95,0147% акцiй Компанiї .
Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня не iснують.
В 2016 роцi було укладено договiр купiвлi - продажу цiнних паперiв (акцiй) з ПАТ «Бiржова група Перспектива» вiд 27.09.2016 № БВ-1057/16. Методика цiноутворення "Витрати плюс".
Дочiрнiх/залежних пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має. Правочинiв з виконавчим органом, членами Наглядової ради, афiлiйованими особами не було.
В 2017 роцi було укладено договiр купiвлi - продажу цiнних паперiв (акцiй) з ПАТ «Бiржова група Перспектива» вiд 27.01.2017 № БВ-57/17 на суму 1128007,10 грн.. Методика цiноутворення "Витрати плюс".

 

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.Значних правочинiв щодо основних засобiв не було. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не має. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 164тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 164 тис. грн., знос на початок звiтного перiоду складає 129 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 148 тис. грн.
Обмеження на використання майна вiдсутнi. Сума нарахованого зносу за звiтний перiод 19 тис. грн. Активи Товариства утримуються за рахунок власних коштiв.
Товариство не проводило переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Товариства дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. Основнi засоби повнiстю використовуються для ведення дiяльностi Товариства, виробництва продукцiї при наявностi замовлень. Емiтент не визначився щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

 

У своїй дiяльностi Товариство додержується вимог дiючого законодавства стосовно взаємовiдносин з акцiонерами.
Фактори (чинники) ризику, пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери Товариства:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв Товариства або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв. Ризик оцiнюється як незначний через iснування Товариства у органiзацiйно-правовiй формi публiчного акцiонерного товариства, статутнi документи якого вiдповiдно до законодавства передбачають високi стандарти корпоративного управлiння та захисту прав акцiонерiв.
- фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента. Ризик може реалiзуватися у випадку проведення додаткової емiсiї акцiй Товариства, що наразi планами Товариства не передбачено, ризик оцiнюється як незначний;
- недостатня лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емiтента їхнiми власниками, мiнiмальний;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акцiями. Зменшення ризику залежить вiд рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Iншi ризики пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери не визнавались Товариством.

Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану Товариства:
- нерентабельнiсть. Товариство у звiтному роцi одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому роцi, ризик оцiнюється як незначний,
- нестача ресурсiв. Товариство планує розширення кiлькостi клiєнтiв, при цьому наявнi ресурси – технiчнi засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцiй – надають можливiсть для забезпечення безперебiйного виробничого процесу, ризик оцiнюється як незначний;
- конкуренти - зростання рiвня конкуренцiї на ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентiв
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi – ризик може бути реалiзований лише у випадку необхiдностi залучення додаткових коштiв для розвитку Товариства.
- ризики, пов'язанi з судовими процесами, учасником яких виступає емiтент. Товариство не виступає стороною у судових справах.
- екологiчнi ризики вiдсутнi. Дiяльнiсть Товариства не впливає на навколишнє середовище.
На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у податковому просторi є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку. На даний момент в Українi дiє Податковий кодекс. Вiн вступив в силу з 1-го сiчня 2011 року. Даний нормативний документ повнiстю змiнив принцип нарахування податку на прибуток та внiс значнi змiни до норм, якi регулюють справляння iнших податкiв та обов’язкових платежiв. Податки та нарахування, що сплачуються Компанiєю, включають податок на додану вартiсть, податок на прибуток, нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Також наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесi оподаткування. Iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органiв (наприклад, податкової адмiнiстрацiї i її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть i створює пiдстави для конфлiктних ситуацiй. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного регулювання), пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних об'ємах. Перерахованi чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно суттєвiших, нiж iснують в країнах з розвиненiшою податковою системою.
-невизначенiсть регуляторного середовища для дiяльностi а є ризиком для Товариства, у зв’язку iз достатнiм рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства. Несвоєчасна пiдготовка роз’яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища.
- вiрогiднiсть поновлення рецесiї чи принаймнi зниження темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi
- нестабiльнiсть чинного законодавства та недостатнiсть нормативного врегулювання.
- ризик змiни правового середовища;
- ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство.
- неефективна судова система - емiтент не виступає стороною у судових процесах, ризик є мiнiмальним.
- обмеження на валютнi операцiї - не проводятся.
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi в тому числi включають:
- монiторинг змiн до законодавства України
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв.
Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. З метою запобiгання впливу даних ризикiв емiтент проводить постiйний монiторинг чинного законодавства, монiторинг ринку в якому дiє Товариство.
Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають банкiвськi кредити, овердрафти, позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Товариство не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Компанiї.
В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму.
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансових iнструментiв коливатиметься iз-за змiни курсiв обмiну.

Iншi ризики в дiяльностi Товариства не визнавались.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень достатньо високий.
Система оцiнки ризикiв вiдсутня.

 

Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдстунi.

 

Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Опитування щодо покращення стану лiквiдностi у фахiвцiв емiтента не проводилось.
Товариство розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.

 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв -356 тис. грн. очiкуванi прибутки 55 тис. грн.

 

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Рiшень щодо стратегiї на подальшу дiяльнiсть не приймалось

 

Витрати на дослiдження, розробки емiтентом не передбаченi. Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало.

 

Cудовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною в яких виступає емiтент вiдсутнi. Судовi справи, стороною в яких виступають члени наглядової ради чи виконавчого органу, iншi посадовi особи емiтента та якi стосуються господарської або фiнансової дiяльностi емiтента вiдсутнi.

 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» на 31 грудня 2017 р., фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Компанiї.
Iнша iнформацiя вiдсутня


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

35

16

0

0

35

16

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

35

16

0

0

35

16

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

35

16

0

0

35

16

Опис

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 164 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 164 тис. грн., знос на початок звiтного перiоду складає 129 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 148 тис. грн.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. Основнi засоби повнiстю використовуються для ведення дiяльностi Компанiї. виробництва продукцiї при наявностi замовлень.
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50026

50022

Статутний капітал (тис. грн.)

50000

50000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

50000

50000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Чистi активи перевищують статутний капiтал товариства, що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

4969

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

4969

X

X

акцiї

28.12.2016

4613

0

02.01.2018

акцiї

23.01.2017

356

0

30.05.2018

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

12

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

42

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

5024

X

X

Опис:

зобов’язання за цiнними паперами на кiнець звiтного перiоду, а саме за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) 4969 тис. грн., iншi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду становлять 42 тис. грн. (в тому числi поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 35 тис. грн., зi страхування 1 тис. грн., поточна заборгованiсть за авансами одержаними на кiнець звiтного перiоду складає 2 тис. грн., усього зобов’язань на кiнець звiтного перiоду 5024 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

06.04.2017

Наглядоа рада

95000

62439

152.15

Вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним).

10.04.2017

http://www.csk.kfc.in.ua

Опис:

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (надалi - Товариство) вiд 06.04.2017 р. прийнято рiшення: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно або послуги, вартiсть яких становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу товарiв (послуг), цiнних паперiв, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi (перелiк не є виключним). Гранична сукупна вартiсть таких правочинiв не повинна перевищувати 95 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 62439 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 152,15%. На засiданнi були присутнi члени Наглядової ради Товариства у складi 3 осiб, що складає 100% присутностi. Проголосували «за» прийняття рiшення – 3 голоси, «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

06.04.2017

07.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.04.2017

10.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

03.08.2017

04.08.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист».

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

35281710

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61022. м.Харкiв, вул. Чайковська,5/7/9, 1 пов., оф. 1

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№3095 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

48 П 000048 до 27.09.2017р.

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0387
26.09.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

не маэ

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/01/2018-4
30.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

05.02.2018
26.02.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.02.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

20000

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНЕАКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року

Акцiонерам, керiвництву ПАТ «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка iз застереженням
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далi за текстом – «Товариство»), що складається iз Балансу (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 р., Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року, примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2017 року, та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Короткостроковi лiквiднi цiннi папери компанiї вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан у сумi 4 762 тис. грн.. Згiдно облiкової полiтики Товариства, для визначення справедливої вартостi фiнансових активiв наявних для продажу, що не котируються на активному фондовому ринку, використовується сума, яку Товариство отримало б або заплатило б, щоб припинити договiр на звiтну дату, беручи до уваги стан ринку на даний перiод i кредитоспроможнiсть сторiн.
Джерелом отримання такої iнформацiю для Товариства є сайт www.smida.gov.ua в роздiлi «Iнформацiя щодо вчинених правочинiв поза фондовою бiржою». Товариство облiковує данi фiнансовi iнвестицiї за цiною фактичних оборудок, дiапазон цiни оборудок за звiтний перiод по вчиненим правочинам з даними цiнними паперами поза фондовою бiржою є досить суттєвим вiд 1.20 грн. до 4.03 грн. Для визначення справедливої вартостi даних акцiй станом на 31.12.2017 року, враховуючи, що оборудки проводяться лише поза фондовою бiржою i цiна на них є менш реалiстичною та не завжди вiдповiдає справедливiй вартостi даних активiв, ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань балансової вартостi даного активу згiдно МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти».
В складi нематерiальних активiв Товариство облiковує Програмне забезпечення «Програмно-технiчний комплекс «BIT e Trade Mail» балансовою вартiстю 49 801 тис. грн., введене в експлуатацiю згiдно наказу №1-О вiд 25.12.2014 р. В Примiтках до фiнансової звiтностi розкрита iнформацiя про не можливiсть проведення тесту на обезцiнення даного активу згiдно МСФЗ 36 «Знецiнення активiв» i вiдповiдно ми не змогли визначити суму можливих коригувань справедливої вартостi даного активу станом на 31.12.2017 р.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ми визначили, що немає ключових питань яких слiд вiдобразити у нашому звiтi.
Iнша iнформацiя (Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї)
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Аудиторами перевiрено iншу суттєву iнформацiю, що розкривалася Товариством, та подається до Комiсiї, а також iншi звiти та iнформацiю, зокрема, протоколи засiдання Загальних зборiв учасникiв Товариства, у вiдповiдностi до вимог МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї».
Наша думка щодо рiчної фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом рiчної фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та рiчною фiнансовою звiтнiсть або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Подальший опис нашої вiдповiдальностi за аудит фiнансової звiтностi включено в додаток 1 цього звiту аудитора. Цей опис є частиною нашого звiту аудитора.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог
Перелiк учасникiв, якi є власниками 5% i бiльше часток на дату аудиторського висновку.
Станом на 31.12.17р. Статутний капiтал Товариства становить 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) гривень та оплачений в повному обсязi.
Статутний капiтал Товариства подiлено на визначену кiлькiсть часток однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями:
Акцiї
(за категорiями i типами) Кiлькiсть акцiй
(шт.) Номiнальна вартiсть акцiї
(грн.) Частка у Статутному капiталi
(%)
Простi iменнi 5 000 000 000
(п'ять мiльярдiв) 0,01 грн.
(одна копiйка) 100 %
Вiдповiдно до реєстру власникiв цiнних паперiв вих. № 148299зв вiд 24.01.2018 року ПАТ «Нацiональний депозитарiй України», станом на 31.12.2017р. власниками частки статутного капiталу Товариства були:
Акцiонер Кiлькiсть акцiй, що належить акцiонеру,
шт. Частка володiння,
% Номiнальна вартiсть.
тис. грн.
ПрАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА» 4750734189 95,014683 47 507,34
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 5% 249265811 4,985317 2 492,66
Всього 5 000 000 000 100,00 50 000
Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi заявника, складеної за останнiй звiтний перiод, що передував датi подання заяви на видачу лiцензiї, вимогам, установленим нормативно-правовим актам Комiсiї.
Загальна сума власного капiталу (чистих активiв) Товариства становить на 31.12.2017 р. становить 50 026 тис. грн., в т. ч. статутний капiтал – 50 000 тис. грн., резервний капiтал – 19 тис. грн., нерозподiлений прибуток – 7 тис. грн.
Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам (опис оцiнки iз зазначенням формi внескiв). Формування та сплата статутного капiталу.
Розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам. На початок звiтного перiоду та станом на 31.12.2017 року статутний капiтал оплачений в повному обсязi.
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, оформленого Протоколом б/н вiд 06.04.2017 р., до Статуту Товариства були внесенi змiни шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну найменування вулицi, на якiй зареєстровано мiсцезнаходження Товариства та змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Змiн в складi статутного капiталу в звiтному перiодi не встановлено. Статутний капiтал в звiтному перiодi не сплачувався.
Вiдсутнiсть прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв.
Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 року не виявлено. Проведеними звiрками розрахункiв з бюджетом, фактiв прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв, не виявлено.
Iнформацiя стосовно напрямкiв використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу юридичної особи.
В звiтному перiодi кошти до статутного капiталу не вносилися i вiдповiдно напрямки їх використання в звiтному перiодi вiдсутнi.
Iнформацiю щодо пов’язаних осiб, якi було встановлено аудитором в процесi виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi.
Аудитором не iдентифiковано iнших пов’язаних осiб, крiм тих, що визнає Товариство у Примiтках (розкриттi) до фiнансової звiтностi, операцiї з ними носили звичайних характер.
Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою
Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активiв та/або зобов’язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi Товариства є достатньо високою, не виявлено.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий на фiнансовий стан Товариства
Управлiнський персонал Товариства не iдентифiкує подiї чи умови, якi поставили би пiд сумнiв здатнiсть продовжувати безперервну дiяльнiсть протягом 12 мiсяцiв.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу.
Iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, не виявлено.
Iнша фiнансова iнформацiя вiдповiдно до законодавства
Активiв, що знаходяться на тимчасово окупованих територiях України, не виявлено.
Важливi чи iстотнi подiї, що приводять до можливостей ризику в перiод з 01 сiчня 2018 р. до дати цього звiту та не розкритi у фiнансовiй звiтностi, не виявленi.
Iншi питання (елементи)
Основнi вiдомостi про Товариство:
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР”
Код ЄДРПОУ: 37006207
Юридична адреса: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, будинок 30
Дата державної реєстрацiї: Дата запису: 25.03.2010
Номер запису: 1 224 136 0000 049217
Основнi види дiяльностi вiдповiдно до установчих документiв:
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть (основний)
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 58.29 Видання iншого програмного забезпечення;
Код КВЕД 62.01 Комп'ютерне програмування;
Код КВЕД 62.02 Консультування з питань iнформатизацiї;
Код КВЕД 62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем;
Дата внесення змiн до установчих документiв.
Згiдно Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, оформленого Протоколом б/н вiд 06.04.2017 р., до Статуту Товариства були внесенi змiни шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну найменування вулицi, на якiй зареєстровано мiсцезнаходження Товариства та змiни до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму):
Назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудитор-Консультант-Юрист».
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв: № 4082, видане Рiшенням АПУ вiд 13.12.2007 року, дiйсне до 27.07.2022 року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi: № 0387, видане Рiшенням АПУ вiд 26.09.2013 року № 279/4.
Дата та номер рiшення Аудиторської палати України про внесення до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 р. № 279/4.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ: № 0092 видане Нацкомфiнпослуг вiд 14.01.2014 р. Строк дiї свiдоцтва до 27.07.2022 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: № П 000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дiйсне до 27.07.2022 року.
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ.
Захарова Т.В., Сертифiкат аудитора серiї а № 006398 вiд 24.04.2008р. виданого АПУ.
Чулковська I.В., Сертифiкат аудитора серiї а № 004127 вiд 28.01.2000р виданого АПУ.
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-62-56.
Умови договору на проведення аудиту: Договiр № 30/01/2018-4 вiд 30.01.2018 р., дата початку проведення аудиторської перевiрки 05.02.2018р., дата завершення – 26.02.2018 року.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є
цей звiт незалежного аудитора, є

Аудитор Захарова Т.В.
Сертифiкат аудитора серiї а № 006398
вiд 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р. року

Директор, аудитор Чулковська I.В.
Сертифiкат аудитора серiї а № 004127
Вiд 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.
м. Київ
«26» лютого 2018 року
Додаток 1
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено ПУБЛIЧНЕрозкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.

-

-

-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликались.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводилась

 

не проводилась

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Оцiнка не проводилась

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Iнше вiдсутнє

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

за ЄДРПОУ

37006207

Територія

 

за КОАТУУ

1210100000

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

63.11

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м Днiпро, вул.Воскресенська (Ленiна), буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

49556

49432

123

первісна вартість

1001

50025

50025

181

накопичена амортизація

1002

469

593

58

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

35

16

85

первісна вартість

1011

164

164

129

знос

1012

129

148

44

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

1

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

49591

49448

209

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7

7

89

Виробничі запаси

1101

7

7

89

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

14669

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

5

6

29

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


1


2


0

з бюджетом

1135

0

0

14

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2076

818

47788

Поточні фінансові інвестиції

1160

10757

4762

684

Гроші та їх еквіваленти

1165

2

7

1

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2

7

1

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

12848

5602

63279

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

62439

55050

63488

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

15

19

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

7

7

4

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

50022

50026

50004

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

23

35

64

за розрахунками з бюджетом

1620

1

1

1

за у тому числі з податку на прибуток

1621

1

1

1

за розрахунками зі страхування

1625

1

1

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1

2

0

за одержаними авансами

1635

2

2

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

12389

4983

13419

Усього за розділом IІІ

1695

12417

5024

13485

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

62439

55050

63488

 

Примітки

нематерiальнi активи на кiнець звiтного перiоду 49 432 тис. грн., основнi засоби на кiнець звiтного перiоду 16 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.2017 р. - 818 тис.грн., грошi та їх евiваленти станом на кiнець звiтного перiоду - 7 тис.грн.
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12. 2017 року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 7 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду становить 35 тис.грн.

Керівник

Середа Володимир Григорович

Головний бухгалтер

не передбачено


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

за ЄДРПОУ

37006207

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

180

153

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 289 )

( 250 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 109 )

( 97 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 184 )

( 153 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 12 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 293 )

( 262 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

298

267

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


5


5

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-1

-1

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


4


4

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0