Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  16.03.2018 Проекти рішень з питань загальнихних зборів акціонерів 18.04.2018


 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), повідомляє проекти рішень з питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на «18» квітня 2018 року.

 

Перелік питань та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯОбрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії: Артемов Артем Олексійович; Член лічильної комісії: Біньовський Святослав Степанович.

2 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства –  Капітонову Альону Олександрівну.

3 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Директора Товариства у 2017 році визнати задовільною;

3.    Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

4 питання: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік;

2.    Діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році визнати задовільною.

5 питання: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити звіт Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 фінансовий рік;

2.    Діяльність Ревізора Товариства у 2017 році визнати задовільною.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити висновок Ревізора Товариства за 2017 рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2017 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2.    Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

9 питання: Зміна типу та найменування Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

Змінити тип та найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» та визначити:  

1.       Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «COMMUNICATION STOCK CENTRE».

2.       Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ « КФЦ »;

російською мовою: ЧАО «КФЦ»;

         англійською мовою: «CSC» РrJSC.

10 питання: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції, що враховує зміну типу та найменування Товариства, та у зв’язку із набуттям чинності змін до Закону України «Про акціонерні товариства» з 01.05.2018 року.  

2. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові чергових загальних зборів акціонерів Товариства  –  Іванченко Раїсі Миколаївні.

3. Надати повноваження щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції Лобовій О. П. та Артемову А.О., а також на здійснення інших заходів щодо реєстрації змін, що відбулись, в органі на який покладено функції з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

11 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Обрати Наглядову раду Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2. Ухвалили рішення про те, що згідно з ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 18.04.2018 року.

12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. 

2. Уповноважити директора Товариства Середу В.Г. на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

13  питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити з 18.04.2018 року повноваження Ревізора Товариства Ожини Дмитра Григоровича.

14 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.  Обрати строком на три роки Ревізора Товариства з числа кандидатів, запропонованих для обрання акціонерами Товариства.

2.    Ухвалили рішення про те, що Ревізор Товариства приймає на себе обов’язки з 19.04.2018 року.

15 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства на безоплатній основі.

2.    Уповноважити директора Товариства Середу В.Г. на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

16  питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.    Попередньо надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, договори про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договорів відступлення права вимоги, договори про надання поворотної фінансової допомоги, депозитні договори. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2.    Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Директор ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»    В. Г. Середа 

 

 

 

ProEmitent.INFO