Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  26.02.2016р. Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 04.04.2016р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «04» квітня 2016 року о 12:00 за адресою: 49000,м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 29.03.2016 року.  Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства. 3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік. 4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. 5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік. 6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 фінансовий рік. 7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.   9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.  10 питання: Про визначення порядку підготовки та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за наслідками діяльності у 2016 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

53625

60603

Основні засоби 

56

80

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

7

7

Сумарна дебіторська заборгованість 

43

1026

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

3

Нерозподілений прибуток 

12

4

Власний капітал 

50018

50007

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

3607

10596

Чистий прибуток (збиток) 

10

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

10

6

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Приц Максим Євгенійович

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №39 від 26.02.2016р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні    
Найменування посади Директор   Приц Максим Євгенійович
    (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М.П.   26.02.2016
      (дата)
ProEmitent.INFO