Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 23.12.2013р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «23» грудня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства –  17.12.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1 питання: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

В період до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо                     в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Приц Максим Євгенійович.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях НКЦПФР №218 від 18.11.2013р.
ProEmitent.INFO