Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річний звіт за 2010 рік


Титульний аркуш

         Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

 

 

 

Iванько Артем Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

 

МП

26.04.2011

 

(дата)

           

 

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2010 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

            Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

            Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

            37006207

1.4. Місцезнаходження емітента

             Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

            (056) 373-95-91 (056) 373-97-81

1.6. Електронна поштова адреса емітента

            PAT_KFC@kfc.in.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.04.2011

 

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79 Вiдомостi ДКЦПФР

 

28.04.2011

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kfc.proemitent.info

в мережі Інтернет

06.05.2011

(за наявності)

(адреса сторінки)

 

(дата)

           

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента: 

 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

 

е) інформація про рейтингове агентство;

 

є) інформація про органи управління емітента.

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

 

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

 

г) інформація про похідні цінні папери;

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

 

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

X

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

 

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

 

20. Основні відомості про ФОН.

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

 

24. Правила ФОН.

 

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

 

30. Примітки: Лiцензiї немає.

До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить.

Визначення рейтингової оцiнки  Згiдно Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi> для емiтента  не є обов'язковим.

Iнформацiю про органи управлiння акцiонернi товариства не заповнюють.

Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв  станом на 31.12.2010р. (статутний капiтал за даними реєстру 5000000 (п'ять мiльйонiв) гривень

Протягом звiтного перiоду дивiденди не виплачували.

Облiгацiї емiтент протягом звiтного перiоду не випускав

Iншi цiннi папери не випускались

Похiднi цiннi папери  не випускались

Протягом звiтного перiоду власнi акцiї не викупались

Акцiї Товариства у бездокументарнiй формi iснування, виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не має.

Гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв Емiтента вiдсутнi. Протягом 2010 року Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй  вiдсутня.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття  вiдсутня.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв  вiдсутня.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв  вiдсутня.

Основнi вiдомостi про ФОН  вiдсутнi.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН  вiдсутня.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН  вiдсутня.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН  вiдсутня.

Правила ФОН  вiдсутнi.

Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня.

Цiльовi облiгацiї не випускались, звiт про стан обєкта нерухомостi вiдсутнiй.


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

            Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПАТ "КФЦ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

            Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

            49000

3.1.5. Область, район

            Дніпропетровська обл.

3.1.6. Населений пункт

            м. Днiпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

            вул. Ленiна, буд.30

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

            А01 №058744

3.2.2. Дата державної реєстрації

            25.03.2010

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

            Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

            50 000 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

            50 000 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "ВIЕЙБI БАНК"

3.3.2. МФО банку

            380537

3.3.3. Поточний рахунок

            26003030000614

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

             

3.3.5. МФО банку

             

3.3.6. Поточний рахунок

 

             

3.4. Основні види діяльності

            72.30.0 - Оброблення даних; 72.10.0 - Консультування з питань iнформатизацiї; 72.21.0 - Розроблення стандартного програмного забезпечення

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ"

34497042

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ"

34497058

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ДЕКРА"

24685310

 Iвано-Франкiвська обл.  76005 м. Iвано-Франкiвськ вул. Чорновола, буд. 103

0,0001

АБ "IНГ БАНК УКРАЇНА"

21684818

 Київська обл.  04070 м. Київ вул. Спаська, буд. 30-А

0

ЗАТ "Майстер Брок"

21608094

 Київська обл.  04050 м. Київ вул. Артема, буд.60

0

ПрАТ "Менеджмент Технолоджiз"

32987822

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0,2348

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Комсомольська, буд. 7, офiс 14

0,0001

ТОВ "Фонддова компанiя Пiлот"

25479222

 Запорізька обл.  69002 м. Запорiжжя вул. Гоголя, буд. 91

0

ПрАТ "Альтана Капiтал"

20337279

 Донецька обл.  83000 м. Донецьк вул. Постишева, буд. 117

0,0793

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

 Київська обл.  01033 м. Київ вул. Саксаганського, 30-Б

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

 Харківська обл.  61023 м. Харкiв вул. Шевченка, буд. 28-А

0,0132

ТОВ "Фондова компанiя "Фiнекс-Україна"

31063268

 Харківська обл.  61024 м. Харкiв вул. Чайковського, буд. 5-7-9

0,0131

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

 Київська обл.  01033 м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 15-В

0,0793

ТОВ "Арта Цiннi Папери"

32709075

 Київська обл.  01001 м. Київ Музейний провулок, буд. 4

0

ЗАТ "Альфа-Банк"

23494714

 Київська обл.  01025 м. Київ вул. Десятинна, буд 4/6

0

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

 Iвано-Франкiвська обл.  76018 м. Iвано-Франкiвськ вул. Галицька, буд. 67, оф.509

0

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

 Київська обл.  03062 м. Київ вул.Естонська, буд. 120

0

ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ"

32999754

 Київська обл.  01032 м. Київ вул. Саксаганського, буд. 121, кв. 29

0,0002

ТОВ "Кейбiсi Сек'юрiтiз Україна"

33396156

 Київська обл.  03087 м. Київ вул. Iллiнська, буд. 8, корпус 7, поверх 6

0

ПрАТ "IТТ-IНВЕСТ"

23517763

 Київська обл.  03150 м. Київ вул. Фiзкультури, буд. 30

0

ТОВ "Експерт Трейдинг"

34568170

 Чернігівська обл.  14005 м. Чернiгiв вул. Войкова, буд. 3

0,0024

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

  

0

Самойлов Дмитро Вiкторович

  

2,4654

Усього

2,8879

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 7.

Осiб, якi працюють за сумiсництвом -4.

Позаштатних працiвникiв ,  працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)  - 3.

Фонд оплати працi - 13988,56 грн.

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

            Голова Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1972

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ЗАТ КУА"Академiя Iнвестментс", заступник директора з фiнансiв

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримував.

Обiймає посади:  ПрАТ "КУА "Академiя Iнвестментс", вул. Ленiна, буд 30, директор.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор. Фiлiпська I.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ващенко Нонна Григорiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1948

6.1.5. Освіта**

            повна вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз", заступник директора

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтномй перiодi  вiд емiтента не отримувала..

Обiймає посаду: ПрАТ "КУА "Академiя Iнвестментс", вул.Ленiна 30, заступник директора з iнвестицiйної дiяльностi.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi банку, заступника директора, заступника директора з iнвестицiйної дiяльностi. Ващенко Н.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

6.1.1. Посада

            Член Наглядової Ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Iванченко Раїса Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1956

6.1.5. Освіта**

            н/вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПрАТ "КУА "Академiя Iнвестментс", начальник адмiнiстративного вiддiлу

6.1.8. Опис

Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства . Винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, у звiтному перiодi  вiд емiтента не отримувала..

Обiймає посаду: ТОВ "Темп Iнвест", м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, директор.

Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу кадрiв, начальник адмiнiстративного вiддiлу, заступник директора, директор.  Iванченко I.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє.         

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 

 

6.1.1. Посада

            Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Iванько Артем Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

            д/н д/н  д/н

6.1.4. Рік народження**

            1981

6.1.5. Освіта**

            вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

            3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

            ПАТ "КФЦ", керiвник служби захисту iнформацiї ЦСК

6.1.8. Опис

            Має повноваження вiдповiдно до Статуту  Товариства .

У звiтному перiодi отримаввiд емiтента 2993,67 грн. винагороди. У натуральнiй формi винагород не отримував.

Обiймає посаду: сумiщення посад на ПАТ "КФЦ" (м. Днiпропетровськ, вул Леiнiна, буд.30) директор, та виконуючий обов'язки начальнику центру сертифiкацiї ключiв

Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: спецiалiста по органiзацiї захисту iнформацiї банкiвських технологiй; начальника служби iнформацiйної безпеки, адмiнiстратора реєстрацiї центру сертифiкацiї ключiв, керiвника служби захисту iнформацiї центру сертифiкацiї ключiв. Iванько А.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє.                       

Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

 


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

 Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Голова Наглядової Ради

Фiлiпська Iрина Вiкторiвна

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Ващенко Нонна Григорiвна

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Член Наглядової Ради

Iванченко Раїса Миколаївна

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Директор

Iванько Артем Миколайович

д/н д/н  д/н

 

 0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

 0

0

0

0

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

23.12.2010

 485560515

97,1121

485560515

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Усього

485560515

97,1121

 485560515

0

0

0

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення

 


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

24.03.2010

 

Кворум зборів

100

 

Опис

Порядок денний:

1. Про обрання лiчильноi комiсiї товариства, що створюється

2. Про заснування публiчного акцiонерного товариства (далi-Товариство) шляхом видiлу з Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива"

3. Про узгодження розподiльного балансу Товариства.

4. Про утворення виконавчого органу Товариства.

5. Обрання членiв Наглядової ради затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

6. Обрання Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства.

7. Про затвердження Статуту Товариства.

8. Обрання особи, що уповноважується на пiдписання трудового договору з директором Товариства.

9. Про обрання депозитарiю Товариства та доручення йому обслуговування емiсiї випуску акцiй Товариства, затвердження умов договору з депозитарiєм.

10. Про призначення осiб та надання їм повноважень щодо реєстрацiї Товариства.

11. Iншi питання реорганiзацiї.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

25.10.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

2. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

3. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства.

4. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження:

- затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються для закритого (приватного) розмiщення;

- прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково);

- затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй;

- прийняття рiшення про вiдмову вiд закритого (приватного) розмiщення акцiй та повернення коштiв, внесених в оплату за акцiї.

6. Визначення уповноважених осiб Товариства для проведення та здiйснення закритого (приватного) розмiщення акцiй та усiх, пов'язаних з цим дiй.

Пропозицiй до перелiку питань   до порядку  денного не було .

Особа, що iнiцiювала проведення зборiв - Наглядова Рада. Результати розгляду: всi питання розглянутi та рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

20.12.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання Секретаря загальних зборiв Товариства.

2. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

3. Про придбання Товариством частки в статутному капiталi  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".

4. Про надання директору Товариства повноважень на представлення iнтересiв Товариства пiд час проведення позачергових загальних зборiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

Особа, що iнiцiювала проведення зборiв - Наглядова Рада. Результати розгляду: всi питання розглянутi та рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

23.12.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання Секретаря загальних зборiв Товариства.

2. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

3. Внесення змiн до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новiй редакцiї.

4. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради.

5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться  з членами Наглядової ради, обрання особи, що уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

Особа, що iнiцiювала проведення зборiв - Наглядова Рада. Результати розгляду: всi питання розглянутi та рiшення прийнятi.

 
       

 

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

 

X

 

Дата проведення

29.12.2010

 

Кворум зборів

97,3468

 

Опис

Порядок денний:

1. Обрання Секретаря загальних зборiв Товариства.

2. Обрання лiчильної комiсiї Товариства.

3. Про придбання Товариством частки в статутному капiталi  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".

4. Про надання директору Товариства повноважень на представлення iнтересiв Товариства пiд час проведення позачергових загальних зборiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".

Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного не було.

Особа, що iнiцiювала проведення зборiв - Наглядова Рада. Результати розгляду: всi питання розглянутi та рiшення прийнятi.

 
       

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

 Київська обл.  01001 м. Київ вул. Грiнченка, буд 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-10-78

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 19.09.2016р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  Аудиторська фiрма "КонцептАудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36981054

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Московська, буд. 7, офiс 7

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4354

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон

(056)798-02-45

Факс

 

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Термiн дiї свiдоцтва - до 25 березня 2015 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по батькові фізичної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

 Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

498072

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.11.2009

Міжміський код та телефон

(056) 373-97-92

Факс

 

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Термiн дiї лiцензiї до 07.09.2012р.

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

23.11.2010

1090/1/10

ДКЦПФР

UA4000069926

Акції Іменні прості

Бездокументарна Іменні

0,010

5000000000

50 000 000,000

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, процедуру лiстингу/делiстингу не проходили. Протоколом чергових загальних зборiв ПАТ "КФЦ" вiд 25.10.2010р. прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу за рахунок розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi. Загальна сума закритого (приватного) розмiщення акцiй складає 45000000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. З урахуванням збiльшення статуний капiтал Товариства складає 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв гривень).

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

          ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (у подальшому - "Товариство") створене шляхом видiлу з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" згiдно рiшення загальних  зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол № 09/11/27- 01 вiд 27 листопада 2009 року)

         Публiчне  акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр" було зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради 25.03.2010 року, номер запису 12241360000049217. Статутний капiтал Товариства складав 5 000 000(п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок, подiлений 500 000 000 (п'ятсот мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 01 (одна) гривня 00 (нуль) копiйок кожна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 123/1/10, дата реєстрацiї 27 квiтня 2010 року, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

                  Згiдно з протоколом позачергових загальних зборiв  акцiонерiв ПАТ  "Комунiкацiйний фондовий центр"  вiд 25.10.2010 року прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй. Загальна сума розмiщення складає - 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Статутний капiтал Товариства пiсля збiльшення становить 50 000 000  (п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що подiлений на 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,01 (одна копiйка)  кожна. (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №1090/1/10, дата реєстрацiї 23.11.2010р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку  05.01.2011р.).

                  Iнших важливих подiй розвитку у 2010 роцi не було.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

                   Органiзацiйно - правова форма:  акцiонерне товариство, тип - публiчне.  Вищим органом управлiння ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр"  є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю Директора та захист прав акцiонерiв в перервах мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв. Поточною дiяльнiстю керує Директор . Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi не було.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

                  Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

    Обрана облiкова полiтика  вiдповiдає  вимогам законодавства. Органiзацiя бухгалтерського облiку у 2010 роцi базувалася на принципах, викладених в Законi України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996 -XIV, iз змiнами i доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського облiку та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку у ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" в 2010 роцi" вiд  07.04.10р. №7.  Прийнята облiкова полiтика протягом 2010 року не змiнювалась.

     Бухгалтерський облiк надходжень, реалiзацiї, ремонту та модернiзацiї основних засобiв    здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби". Основними засобами  визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю бiльше  1 000 грн.

     Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється за прямолiнiйним методом.

               Малоцiнними необоротними матерiальними активами визнаються матерiальнi активи, термiн корисного використання яких бiльше одного року, i вартiстю менше  1 000 грн. Нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводяться в першому мiсяцi використання об`єкта у розмiрi 100% його вартостi.

              Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи здiйснюються прямолiнiйним методом. Амортизацiя НМА нараховується, враховуючи строки корисного використання НМА.

              Метод оцiнки  вартостi запасiв  - метод iдентiфiкованої собiвартостi.

              Метод оцiнки  фiнансових iнвестицiй  - по собiвартостi.

     При визначеннi доходу та витрат  в звiтному перiодi використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському облiку i звiтностi в момент виникнення, незалежно вiд дати надходження коштiв.

     Витрати  у звiтному перiодi визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здiйсненi.

              На пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-обчислювальної технiки та бухгалтерської комп'ютерної програми "1С-бухгалтерiя".

 

Текст аудиторського висновку

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"   складена вiдповiдно до законодавства України та справедливо i достовiрно вiдображає iнформацiю щодо фiнансового стану Товариства станом на 31 грудня 2010 року та результатiв дiяльностi Товариства за рiк, що минув на зазначену дату.

Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу, що фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу Товариством вiдображаються за собiвартiстю, без урахування змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування.

ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо iншої додаткової iнформацiї, надання якої обумовлено вимогами Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528 "Щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку".

1. Активи

Товариство було створено в звiтному перiодi. За станом на 31.12.2010р. загальнi активи Товариства  складають 57 823,0 тис. грн.

86,9% активiв Товариства становлять необоротнi активи;  13,1% - оборотнi активи.

На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

2. Зобов'язання 

Станом на 31.12.2010 р. загальнi зобов'язання Товариства  становлять                  7 822,1 тис. грн. та цiлком складаються з  поточних  зобов'язань.

На нашу думку у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

3. Власний капiтал

На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний капiтал (розмiр та структура) в цiлому розкрита повно та  у вiдповiдностi до нацiональних стандартiв (положень) бухгалтерського облiку.

Складовi власного капiталу наведено у Таблицi 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кiнець року, тис.грн.

Статутний капiтал

50 000,0

Нерозподiлений прибуток

0,9

Всього

50 000,9

4. Вартiсть чистих активiв

Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2010р. становить 50 000,9 тис.грн.

Вартiсть чистих активiв визначено у урахуванням "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" (схваленi Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного фонду

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства (вiдповiдальної сторони) про те, що статутний капiтал станом на 31 грудня 2010 року сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни, у всiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наведено достовiрно.

Розмiр статутного фонду (капiталу) Товариства вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту (затвердженого рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв, Протокол б/н  вiд  23.12.2010р., зареєстровано 23.12.2010р.)

Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту статутний фонд Товариства становить 50 000 000 (П'ятдесят мiльйонiв) гривень. Статутний фонд подiляється на                      5 000 000 000 (П'ять мiльярдiв) штук простих  iменних акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 (Нуль) гривень,  1 (Одна) копiйка .

Товариство було створено у зв'язку з реорганiзацiєю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №09/11/27-01 вiд 25- 27 листопада  2009 року) шляхом видiлу з нього ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР".

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА  БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" (протокол №10/02-01 вiд 11.02.2010р.) було прийняте рiшення про передачу ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР", що видiляється iз його, складу частини майна, прав та обов'язкiв вiдповiдно до розподiльчого балансу.  На цих же зборах було прийняте рiшення про затвердження розподiльчого балансу ПАТ "ФОНДОВА  БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"  та ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" станом на 11.02.2010 року, яким передбачено передачу Товариству частини статутного фонду в розмiрi 5 000 000 (п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

Випуск акцiй Товариства зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, про що видано вiдповiдне свiдоцтво (рег.№123/1/10,  дата реєстрацiї 27.04.2010р.)

25.10.2010р. Товариством прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу на 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок   шляхом закритого (приватного) розмiщення  простих iменних акцiй у кiлькостi 4 500 000 000 штук iснуючої номiнальної вартостi 0,01грн. (01 копiйка).  (Протокол б/н позачергових  загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" вiд 25.10.2010р.).

29 листопада 2010р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНIВЕРСАЛ СЕКЬЮРIТIЗ" (код ЄДРПОУ 32987859) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26003030000614 в ПАТ "ВiЕйБi Банк"   за платiжним дорученням №380 вiд 29.11.2010р. в сумi 22 000 000,0 (двадцять два мiльйони) гривень 00 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за  простi iменнi  акцiї  згiдно Заяви про придбання акцiй вих.№10/11/29-01 вiд 29.11.2010р, без ПДВ".

29 листопада 2010р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖIЗ"  (код ЄДРПОУ 32987822) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26003030000614 в ПАТ "ВiЕйБi Банк"   за платiжним дорученням №300 вiд 29.11.2010р. в сумi 5 535,37 (п'ять тисяч п'ятсот тридцять п'ять) гривень 37 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за  простi iменнi  акцiї  згiдно Заяви про придбання акцiй вих.№10/11/29-02 вiд 29.11.2010р, без ПДВ".

29 листопада 2010р. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМ-IНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34497042) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26003030000614 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №135 вiд 29.11.2010р. в сумi 21 300 523,96 (двадцять один мiльйон триста тисяч п'ятсот двадцять три) гривнi 96 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за  простi iменнi  акцiї  згiдно Заяви про придбання акцiй вих.№10/11/29-02 вiд 29.11.2010р, без ПДВ".

17 грудня 2010р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВИЙ АКТИВ" (код ЄДРПОУ 37213045) здiйснило безготiвкове перерахування на поточний рахунок Товариства №26003030000614 в ПАТ "ВiЕйБi Банк" за платiжним дорученням №138 вiд 17.12.2010р. в сумi 1 693 940,67 (один мiльйон шiстсот дев'яносто три тисячi дев'ятсот сорок) гривень 67 копiйок з призначенням платежу: "Оплата за  простi iменнi  акцiї  згiдно Договору купiвлi-продажу (розмiщення) акцiй ПАТ "КФЦ" №10/12/17-01; В-45/171210/01 вiд 17.12.2010р, без ПДВ".

22.12.2010р.  директором товариства (наказ №17-О) затверджено:

- результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (у вiдповiдностi з протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства б/н вiд 25 жовтня 2010 року)  в кiлькостi 4 500 000 000 (чотири мiльярди п'ятсот мiльйонiв) штук на загальну номiнальну вартiсть 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок в повному обсязi на  пiдставi договорiв купiвлi-продажу  (розмiщення) акцiй та заяв;

- звiт про результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" у кiлькостi 4 500 000 000 (чотири мiльярди п'ятсот мiльйонiв) штук на загальну номiнальну вартiсть 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок.

Випуск акцiй зареєстровано 23 листопада 2010 року, про що 05 сiчня 2011 року Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку видане  свiдоцтво         № 1090/1/10.

6. Фiнансовий результат за звiтний перiод

Чистий прибуток за звiтний перiод складає 0,9 тис. грн.

За 2010 р. Товариством отримано доходiв у сумi 1 509,5 тис. грн. Найбiльшу частину в доходах складають iншi доходи.

Витрати Товариства за 2010 рiк складали 1 508,6 тис. грн.

Основними складовими витрат є iншi звичайнi витрати, iншi операцiйнi витрати.

На нашу думку, iнформацiя щодо елемента фiнансової звiтностi Товариства "обсяг чистого прибутку(збитку)" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Iнша iнформацiя

7. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку не визначенi вимоги щодо лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку.

8.1. Протягом 2010 року не вiдбувався випуск власних боргових цiнних паперiв.

8.2. Станом на 31 грудня 2010 року зобов'язання за борговими та iпотечними цiнними паперами у Товариства вiдсутнi.

9. Протягом 2010 року Товариство не здiйснювало операцiї з iпотечними облiгацiями.

10. Станом на 31 грудня 2010 року Товариство не має в управлiннi активiв недержавних пенсiйних фондiв.

11. Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"

Протягом 2010 року вiдбулися наступнi дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства, визначенi частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок":

 

ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯ

ЗМIСТ IНФОРМАЦIЇ

1

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО РОЗМIЩЕННЯ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

25.10.2010р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (протокол б/н вiд 25.10.2010р.) прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 45 000 000 (сорок п'ять мiльйонiв) гривень 00 копiйок за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй (форма iснування - бездокументарна) у кiлькостi 4500 000 000 (чотири мiльярди п'ятсот мiльйонiв) штук номiнальною вартiстю 0,01 грн. (одна копiйка). Запропонована цiна 0 (нуль) гривень 01 (одна) копiйка за 1 (одну) акцiю визначена Наглядовою Радою Товариства (протокол б/н вiд 05.10.2010 р.) на пiдставi довiдки ПАТ "ФБ "Перспектива" вих. №10/10/05-02 вiд 05.10.2010р.           

Станом на 25.10.2010р. спiввiдношення кiлькостi акцiй, що розмiщуються до розмiру статутного капiталу -900,0 %; акцiї, якi знаходяться в обiгу, складають 100% зареєстрованого статутного капiталу Товариства. Iнформацiя про розмiщення акцiй, яке може призвести до змiни власника великого пакета акцiй, або збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй, на момент прийняття рiшення вiдсутня. Права, якi отримують iнвестори шляхом придбання акцiй, що розмiщуються, такi самi, як права акцiонерiв товариства, є рiвними та визначенi у Статутi та чинному законодавствi. Спосiб оплати: виключно грошовi кошти в нацiональнiй валютi України. Мета розмiщення акцiй та напрями використання отриманих коштiв - збiльшення статутного капiталу Товариства для забезпечення статутної дiяльностi та розвитку Товариства. Товариство зобов'язується не використовувати залученi вiд закритого (приватного) розмiщення акцiй кошти для покриття збиткiв. Голова та секретар загальних зборiв акцiонерiв Товариства не придбавали i не придбаватимуть акцiї Товариства. Збиткiв, пов'язаних iз змiною статутного капiталу, для акцiонерiв не передбачається. Конвертацiя цiнних паперiв умовами закритого (приватного) розмiщення не передбачена. Iншої суттєвої iнформацiї немає.

2

ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ ПРО ВИКУП ВЛАСНИХ АКЦIЙ

_____

   3

ФАКТИ ЛIСТИНГУ/ДЕЛIСТИНГУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ НА ФОНДОВIЙ БIРЖI

_____

4

ОТРИМАННЯ ПОЗИКИ АБО КРЕДИТУ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 25 ВIДСОТКIВ АКТИВIВ ЕМIТЕНТА

_____

5

ЗМIНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСIБ ЕМIТЕНТА

1. Вiдповiдно до Протоколу засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi-Товариство) (Протокол б/н вiд 12.10.2010 р.):

1.         З 12.10.2010 року, на пiдставi заяви вiд 12.10.2010 р., вiдкликано з посади Директора Товариства Назарова Андрiя Анатолiйовича (паспорт серiї АЕ 927073, виданий Днiпропетровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 08.12.1997 р.). Вказану посаду займав з 25.03.2010 р. Назаров А.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє.

2. З 13.10.2010 р. призначено (безстроково) на посаду Директора (за переведенням, основне мiсце роботи) Iванько Артема Миколайовича (паспорт серiї ЕС 361150 виданий 2-м вiддiлом Керченського МУМВС України в Криму 26 липня 1997 р.). Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: спецiалiста по органiзацiї захисту iнформацiї банкiвських технологiй; начальника служби iнформацiйної безпеки, адмiнiстратора реєстрацiї центру сертифiкацiї ключiв, керiвника служби захисту iнформацiї центру сертифiкацiї ключiв. Iванько А.А. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями в статутному капiталi емiтента не володiє.

2. Вiдповiдно до Протоколу засiдання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi-Товариство) (Протокол б/н вiд 23.12.2010 р.):

1. з 23.12.2010 року, вiдкликано Наглядову раду Товариства у попередньому складi (який був обраний рiшенням установчих зборiв засновникiв ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" вiд 24.03.2010р.):

                        - Фiлiпська Iрина Вiкторiвна (паспорт АЕ № 900431, виданий 21.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор;

- Ващенко Нонна Григорiвна (паспорт АЕ 001926, виданий 07.10.1996 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi банку, заступника директора, заступника директора з iнвестицiйної дiяльностi;

- Iванченко Раїса Миколаївна (паспорт АМ № 922798, виданий 01.03.2002 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу кадрiв, начальник адмiнiстративного вiддiлу, заступник директора, директор.

                        Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

2. з 24.12.2010 р. обрано на посаду членiв Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осiб:

- Фiлiпська Iрина Вiкторiвна (паспорт АЕ № 900431, виданий 21.11.1997 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: економiст фiнансового вiддiлу, фахiвець I категорiї вiддiлу кредитних ресурсiв та розмiщення цiнних паперiв, провiдний фахiвець того ж вiддiлу, начальник вiддiлу того ж вiддiлу, начальник вiддiлу ресурсiв, начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами, начальник центра бюджетних залiкiв Управлiння цiнних паперiв, начальник Вексельного центру управлiння цiнних паперiв, начальник управлiння iнвестицiйної дiяльностi дирекцiї банку, начальник вiддiлу цiнних паперiв, начальник вiддiлу цiнних паперiв фiлiї банку, начальник управлiння цiнних паперiв, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, заступник директора з фiнансiв, директор;

- Ващенко Нонна Григорiвна (паспорт АЕ 001926, виданий 07.10.1996 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу депозитарної дiяльностi банку, заступника директора, заступника директора з iнвестицiйної дiяльностi;

- Iванченко Раїса Миколаївна (паспорт АМ № 922798, виданий 01.03.2002 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в днiпропетровськiй областi). Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: начальника вiддiлу кадрiв, начальник адмiнiстративного вiддiлу, заступник директора, директор.

Всi зазначенi фiзичнi особи акцiями Товариства не володiють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

6

ЗМIНУ ВЛАСНИКIВ АКЦIЙ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ 10 I БIЛЬШЕ ВIДСОТКIВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ

1. ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi - Товариство) повiдомляє, що 07.10.2010 р. вiд депозитарiю ВАТ "Нацiональний депозитарiй України", який здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства (лiцензiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р.) було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) збiльшився з 41,422115 % статутного капiталу Товариства (207 110 575 штук голосуючих акцiй) до 47,3345208 % статутного капiталу Товариства (236 672 604 штук голосуючих акцiй). Пакет власника акцiй ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) зменшився на 55,9123814 % (279 561 907 штук голосуючих акцiй) статутного капiталу Товариства. З урахуванням змiн, розмiр частки ПАТ "ТЕРА-IНВЕСТ" складає 0 % статутного капiталу Товариства. ПрАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) стало власником пакету простих iменних акцiй Товариства в розмiрi 50,00% (250 000 000 штук голосуючих акцiй) статутного капiталу Товариства.

2. ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi - Товариство) повiдомляє, що 25.11.2010 р. вiд депозитарiю ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (лiцензiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р.) було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) зменшився на 2 500 000 штук голосуючих акцiй. З урахуванням змiн, розмiр частки ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" складає 46,8345 % статутного капiталу Товариства (234 172 604 штуки голосуючих акцiй).              

3. ПАТ "КОМУНIКАЦIЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" (далi - Товариство) повiдомляє, що 23.12.2010 р. вiд депозитарiю ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (лiцензiя АВ № 189650 вiд 19.09.2006 р.) було отримано повiдомлення про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. Пакет власника акцiй ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) зменшився на 234 172 604 штуки голосуючих акцiй. З урахуванням змiн, розмiр частки ПАТ "ДОМ-IНВЕСТ" складає 0 % статутного капiталу Товариства. Пакет власника акцiй ПрАТ "ЮНIВЕРСАЛ СЕКЬЮРIТIЗ" (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) збiльшився з 50,00 % статутного капiталу Товариства (250 000 000 штук голосуючих акцiй) до 97,1120 % статутного капiталу Товариства (485 560 000 штук голосуючих акцiй).

7

РIШЕННЯ ЕМIТЕНТА ПРО УТВОРЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ФIЛIЙ, ПРЕДСТАВНИЦТВ

_____

8

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПIТАЛУ

_____

9

ПОРУШЕННЯ СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА, ВИНЕСЕННЯ УХВАЛИ ПРО ЙОГО САНАЦIЮ

_____

10

РIШЕННЯ ВИЩОГО ОРГАНУ ЕМIТЕНТА АБО СУДУ ПРО ПРИПИНЕННЯ АБО БАНКРУТСТВО ЕМIТЕНТА

_____

                       

            Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

Основнi види дiяльностi ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр": - оброблення даних, - розроблення стандартного програмного забезпечення, - iншi види дiяльностi у сферi розроблення програмного забезпечення, - дiяльнiсть, пов'язана з банками даних, - iнша дiяльнiсть у сферi iнформатизацiї.  Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня  кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi  Товариства. Серед основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства можливо видiлити наступнi:- ризик змiни правового середовища; - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;- ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство. Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. Також негативно впливають на дiяльнiсть товариства загальнодержавнi особливостi, а саме: постiйнi фiнансово-економiчнi змiни, полiтична ситуацiя, податкова полiтика. Всi цi фактори можуть призвести до зменшення обсягiв виробництва та реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та призвести до зменшення прибутку Товариства.

Основний вид послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" - надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключiв.

08.12.2010 р. Центральний засвiдчувальний орган пiдтвердив вiдповiднiсть ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" вимогам акредитованого центру сертифiкацiї ключiв та включив ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" до реєстру акредитованих центрiв сертифiкацiї, якi надають послуги електронного цифрового пiдпису.

Послуги електронного цифрового пiдпису включають в себе:

            надання у користування надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису;

             допомога при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв;

            обслуговування посилених сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та поновлення);

            надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих посилених сертифiкатiв ключiв;

            послуги фiксування часу, консультацiї та iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".

Послуги електронного цифрового пiдпису використовуються для виконання правочинiв на фондовому ринку України. Основнi клiєнти акредитованого центру сертифiкацiї ключiв учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.

Торговцi цiнними паперами:

            укладання бiржових договорiв з використанням електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива";

            проведення розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї";

            подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi";

Андерайтери та емiтенти цiнним паперiв:

            Первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзованому фондовому ринку України при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондової бiржi "Перспектива".

ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива":

            Органiзацiя юридично значущого електронного документообiгу при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".

ПАТ "Фондова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї":

            Органiзацiї розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї".

Для розширення галузi застосування послуг електронного цифрового пiдпису розпочата низка проектiв.

Акредитований центр сертифiкацiї ключiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" заключив договiр щодо взаємодiї з акредитованим центром сертифiкацiї ключiв ВАТ "Нацiональний депозитарiй", для адаптацiї  послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" при поданнi професiйними учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв.

Нацiональним банком України пiдтверджено дiю протоколу кросс-сертифiкацiї  з ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр", що дозволяє Нацiональному банку України приймати участь в бiржових торгах з використання електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".

Наразi ведуться роботи, щодо проходження центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" реєстрацiї та акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України. Це дозволить в майбутньому iнтегрувати сервiси ПАТ "Коммунiкацiйний фондовий центр" в iнформацiйну iнфраструктуру банкiвськох системи України.

На даний час розпочато переговори с представниками ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" щодо взаємодiї в рамках побудови єдиного iнформацiйного простору на фондовому ринку України.  Представникам ПрАТ ВДЦП наданi надiйнi засоби ЕЦП та тестовi сертифiкати для застосування в рамках пiлотного проекту ДКЦПФР з надання професiйними учасниками адмiнiстративних даних у виглядi електронних документiв.

Також ведуться роботи щодо адаптацiї сервiсiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий" для подання електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу, використання Серед перспективних задач, для використання в системах Iнтернет-трейдингу на фондовому ринку України та для iнтеграцiї в системи електронного документообiгу.

На 2011 р. планується розпочати надання послуг електронного пiдпису, згiдно нових вимог, що затвердженнi спiльним наказом Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї та Державного комiтету з питань науки, iнновацiй та iнформатизацiї вiд 13.08.2010 р за № 8/229, що набуває чинностi з 10.05.2011 р. Для цього буде проведена модернiзацiя програмно-технiчних комплексiв акредитованого центру сертифiкацiї Товариства. Модернiзацiя буде проведена в рамках договору про технiчне супроводження з виробником центру сертифiкацiї ключiв ТОВ "Автор". ТОВ "Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП АЦСК ПАТ ""КФЦ".ТОВ "Автор" є  лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установа. ТОВ "Автор"  входить до складу  Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя рпорацiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп"  Українi та iншi

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Протягом звiтного перiоду Товариство не придбавало та не вiдчужувало активiв.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються на 100%. Вони знаходяться за мiсцем розташування пiдприємства. Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення  основних засобiв здiйснюється за власнi кошти пiдприємства. В орендi у Товариства примiщення. Суттєвих змiн у складi основних засобiв також не вiдбувалося. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою для навколишнього середовища.

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

            На дiяльнiсть Товариства впливають такi фактори: - полiтичнi та фiнансово-економiчнi фактори та чинне законодавство;- нестабiльнiсть в податковiй сферi, частi змiни i доповнення до неї призводять до нестабiльностi у виробництвi, до значних збиткiв i штрафних санкцiй;- високий рiвень оподаткування та великi санкцiї за несвоєчасну сплату податкiв;- низька фiнансова дисциплiна клiєнтiв Товариства, - посилення регулювання дiяльностi в сферi електронного цифрового пiдпису за рахунок збiльшення вимог до акредитованих центрiв сертифiкацiї та появи нових регуляторiв.

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

            У 2010 роцi штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства Товариство не отримувало та не виплачувало.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

            Товариство знаходиться на госпрозрахунку та самофiнансуваннi. Товариство здiйснює свою  дiяльнiсть за рахунок власних коштiв. Можливi шляхи покращення лiквiдностi вбачаються за рахунок: -розширеннi галузi застосування послуг Товариства; наданнi супутнiх послуг з продажу програмного забезпечення та послуг з впровадження iнформацiйних систем що використовують сервiси Товариства.

 

 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Невиконанi договори - 2

Сума невиконаних договорiв - 290037,28 грн.

Очiкуванi прибутки - 0 грн.

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв. Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення  галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази.

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

          Витрати на дослiдження та розробки не передбаченi.

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

         Протягом звiтного перiоду судових справ, стороною в яких був Емiтент не було.

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення  галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:

            використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;

            використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;

            застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України;

            Приведення регламентiв, договорiв та програмно-технiчних комплексiв Товариства у вiдповiднiсть змiн в законодавствi щодо нацiональної системи електронного цифрового пiдпису та захисту персональних даних;

            застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї внутрiшньодержавних банкiвських та небанкiвських платежiв банкiвськими установами, юридичними та фiзичними особами, за рахунок проведення акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України та iнтеграцiї сервiсiв Товариства в електроннi платiжнi системи;

            застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та використаннi юридично значущих систем електронного документообiгу, за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в такi системи;

            застосування послуг товариства при експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем та наданi послуг криптографiчного захисту iнформацiї(захищеннi канали передачi даних, органiзацiя захищеного доступу до Iнтернет сторiнок, системи захищеного зберiгання даних, системи автентифiкацiї), за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в криптосистеми, розповсюдження та впровадження таких криптосистем серед iснуючих клiєнтiв Товариства, в том числi шляхом взаємодiї з Iнтернет асоцiацiєю України;

            надання послуг з органiзацiї захисту персональних даних в iнформацiйних системам клiєнтiв Товариства, за рахунок побудови комплексних систем захисту iнформацiї, впровадженi заходiв пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки у клiєнтiв Товариства.

 

 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0,000

244,698

0,000

0,000

0,000

244,698

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

103,336

0,000

0,000

0,000

103,336

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

141,362

0,000

0,000

0,000

141,362

2. Невиробничого призначення:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  будівлі та споруди

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  машини та обладнання

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  транспортні засоби

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

  інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усього

0,000

244,698

0,000

0,000

0,000

244,698

Опис

Власнi основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю) виробничого призначення:  машини та обладнання на кiнець перiоду -103,336 тис.грн, iншi 141,362 тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї станом на 31.12.2010р. становить 20,3 тис.грн.

Ступiнь зносу основних засобiв за станом на 31 грудня 2010 р. складає 16,4 %.

Залишкова вартiсть основних засобiв невиробничого призначення в загальнiй  вартостi необоротних активiв на 31.12.2010 року вiдсутня.

Втрати вiд зменшення корисностi основних засобiв  у звiтному перiодi не визнавались.

 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

50 000,900

0,000

Статутний капітал (тис. грн.)

50 000,000

0,000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

50 000,000

0,000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України  N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.

2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:

2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):

нематерiальнi активи (залишкова вартiсть)- р. 010, незавершене будiвництво-р. 020, основнi засоби (залишкова вартiсть)- р. 030, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р. 040, iншi фiнансовi iнвестицiї - р. 045, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р. 050, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi податковi активи-р. 060 + р. 070.

Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р. 100, 110, 120, 130, 140, векселi одержанi - р. 150, дебiторська заборгованiсть - р. 160, 170, 180, 190, 200, 210, поточнi фiнансовi зобов'язання - р. 220.

2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 270

3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:

3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460

3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.

- короткостроковi кредити банкiв - р. 500, поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р. 510, виданi векселi - р. 520, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р. 530,

- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 540, з бюджетом - р. 550, з позабюджетних платежiв - р. 560, зi страхування - р. 570, з оплати працi - р. 580, з учасниками - р. 590, iз внутрiшнiх розрахункiв - р. 600, iншi поточнi зобов'язання - р. 610.

3.3. Забезпечення наступних виплат i платежiв - р. 430.

3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р. 630.

4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) на 31 грудня 2010 року складає 50 000,9 тис.грн. , статутний капiтал складає 50 000,0  тис.грн.  Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.Чистi активи пiдприємства на кiнець перiоду становили 50000 ,9 тис.грн. Чистi активи перевищують статутний капiтал на 1 тис грн.

       

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,000

X

X

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

0,000

0

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

7 553,769

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за сертификатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за векселями (всього)

X

752,830

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

0

 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,000

X

X

 

 

0,000

X

 

Податкові зобов’язання

X

0,000

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,000

X

X

Інші зобов’язання

X

268,330

X

X

Усього зобов’язань

X

7 822,100

X

X

Опис

Зобов'язання емiтента за векселями (всього) на 31.12.2010 року становлять 752,83 тис.грн.Iншi зобов'язання на 31.12.2010 року становлять 268,33 тис.грн.

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

07.10.2010

11.10.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

12.10.2010

13.10.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

25.10.2010

26.10.2010

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

25.11.2010

29.11.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

23.12.2010

27.12.2010

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

23.12.2010

27.10.2010

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

5

4

2

0

0

0

3

0

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

X

 

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

 

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

 

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

 

X

Інше (запишіть)

Порядок денний1. Про придбання Товариством частки в статутному капiталi  Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".2.Про надання директору Товариства повноважень на представлення iнтересiв Товариства пiд час проведення позачергових загальних зборiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер".

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

1

Кількість членів наглядової ради

3

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

5

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв не створено

       

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)  ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інші (запишіть)

 

       

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

1

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

2

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

3

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

4

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

5

Граничний вік

 

X

6

Відсутні будь-які вимоги

X

 

7

Інші (запишіть)

 

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

1

Члени правління (директор)

так

ні

ні

2

Загальний відділ

ні

ні

ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

ні

так

ні

4

Юридичний відділ (юрист)

ні

ні

ні

5

Секретар правління

ні

ні

ні

6

Секретар загальних зборів

ні

ні

ні

7

Секретар наглядової ради

ні

ні

ні

8

Корпоративний секретар

ні

ні

ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

ні

ні

ні

10

Інше (запишіть)

 

ні

ні

ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

ні

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

ні

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови правління

ні

так

ні

ні

Обрання та відкликання членів правління

ні

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

ні

ні

так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

1

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

2

Положення про наглядову раду

 

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

5

Положення про ревізійну комісію

 

X

6

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

8

Інше (запишіть)

Iншi документи вiдсутнi

         

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

 Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

1

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

2

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

3

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

так

ні

ні

4

Статут та внутрішні документи

так

ні

так

ні

так

5

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

6

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Не проводились взагалі

X

 

2

Менше ніж раз на рік

 

X

3

Раз на рік

 

X

4

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Правління або директор

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

       

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

1

Випуск акцій

 

X

2

Випуск депозитарних розписок

 

X

3

Випуск облігацій

 

X

4

Кредити банків

 

X

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

6

Інше (запишіть)

 

 

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

       

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

 


 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2010

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"

за ЄДРПОУ

37006207

Територія

Дніпропетровська область, БАБУШКIНСЬКИЙ

за КОАТУУ

1210136600

Форма власності

 

за КОПФГ

230

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

72,30,0

Середня кількість працівників (чол.)

3

Контрольна сума

 

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса:  Дніпропетровська обл.  49000 м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.30

 

Баланс

на 31.12.2010 p.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 

 

 

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

 

 

 

    залишкова вартість

030

0

244,7

    первісна вартість

031

0

305,1

    знос

032

( 0 )

( 60,4 )

Довгострокові біологічні активи:

 

 

 

    справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

    первісна вартість

036

0

0

    накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

49990,2

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

0

50234,9

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

100

0

123,2

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

    чиста реалізаційна вартість

160

0

4,8

    первісна вартість

161

0

4,8

    резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

170

0

33,6

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

290

Поточні фінансові інвестиції

220

0

7135,3

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

    в національній валюті

230

0

1,2

    в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

0

7588,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

0

57823

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний капітал

300

0

50000

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

0

0,9

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

0

50000,9

II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0

18,9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

 

 

    з бюджетом

550

0

1,4

    зі страхування

570

0

0

    з оплати праці

580

0

0,6

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

0

7801,2

Усього за розділом IV

620

0

7822,1

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

0

57823

Примітки: Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги  на кiнець 2010 року становить 4,8 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець 2010 року становить 290,0 тис.грн.  Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець 2010 року становлять 7135,3 тис.грн.

Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2010 року вiдповiдає установчим документам i сплачений повнiстю у встановлений законодавством термiн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на кiнець 2010 року становить 0,9 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги становить 18,9 тис.грн. Поточнi зобов'язання  Товариства станом на кiнець року становили 7 822,1 тис.грн. До складу статтi "Iншi поточнi зобов'язання" станом на 31.12.2010 р. включенi зобов'язання, якi не пiдлягають вiдображенню в складi iнших  статей облiку кредиторської заборгованостi  на суму   7 801,2 тис. грн.

 

Керівник                                              Iванько Артем Миколайович

Головний бухгалтер                         не передбачено


Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

 

Форма N 2-м

 

 

Код за ДКУД

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

121,2

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 20,2 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

101

0

Інші операційні доходи

040

0

0

Інші звичайні доходи

050

1408,5

0

Надзвичайні доходи

060

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

1509,5

0

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

0

0

Матеріальні затрати

090

( 31,2 )

( 0 )

Витрати на оплату праці

100

( 14 )

( 0 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 5,1 )

( 0 )

Амортизація

120

( 18,4 )

( 0 )

Інші операційні витрати

130

( 169,4 )

( 0 )

    у тому числі:

131

( 0 )

( 0 )

 

140

( 0 )

( 0 )

Інші звичайні витрати

150

( 1270,5 )

( 0 )

Надзвичайні витрати

160

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток

170

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 + 160 + 170)

180

( 1508,6 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (070-180)

190

0,9

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

           

Примітки: Дохiд(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робот,послуг)  на 31.12.2010р. становить 121,2 тис.грн. Iншi звичайнi доходи на 31.12.2010р. становлять 1408,5 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати на 31.12.2010р. становлять 169,4 тис.грн. Iншi звичайнi витрати на 31.12.2010р. становлять 1270,5 тис.грн.

 

Керівник                                              Iванько Артем Миколайович

Головний бухгалтер                         не передбачено

 

ProEmitent.INFO