Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Звіт емітента за 1 квартал 2013р.


ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"

Зміст

Квартальна інформація
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37006207
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "КФЦ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район: Бабушкінський
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739591
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента: kfc.proemitent.info
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 31.03.2013

 

Вступ

 

      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (у подальшому - Товариство, Емітент, Підприємство) створене шляхом виділу з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/11/27- 01 від 27 листопада 2009 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

 

      Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Комунікаційний фондовий центр"
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "КФЦ"
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 37006207
      Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію ААБ №951839
      Дата державної реєстрації 25.03.2010
      Місце проведення державної реєстрації Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради
      Місцезнаходження емітента 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.30
      Міжміський код, телефон та факс емітента 056 373-95-91
      Електронна поштова адреса емітента PAT_KFC@kfc.in.ua
      Спеціальний підрозділ емітента (третьої особи) по роботі з акціонерами та інвесторами емітента відсутній
      Веб сайт www.kfc.in.ua
      Веб-сторінка на якій розміщується інформація відповідно до вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" та відповідно до вимог Положення №981 kfc.proemitent.info
      Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 3 роки
      Термін діяльності Товариства не обмежується.

 

      Протягом звітного періоду емітент не здійснював купівлю/продаж понад 10% вартості активів іншої юридичної особи

 

      Вищим органом управлiння ПАТ "КФЦ" є загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв та в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Директора. Поточною дiяльнiстю керує Директор ПАТ "КФЦ". Ревізор здійснює перевірки фінансво-господарської діяльності Товариства. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iнші вiдокремлені структурні пiдроздiли не має протягом звітного періоду не створювались. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звітного періоду не було.

 

      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір зареєстрованого статутного капіталу на кінець звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
      Розмір сплаченого статутного капіталу на кінець звітного року звітного періоду 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень
      Власний капітал на початок звітного періоду склав 50 005 тис. грн.
      Власний капітал на кінець звітного періоду склав 50006 тис.грн.
      Протягом звітного періоду рішення про зміну розміру або структури статутного капіталу не приймалось.
      Структура власного капіталу не змінювалась. Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду збільшився.

 

      До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить, протягом звітного періоду до об’єднань підприємств не вступав.

 

      26.03.2013р. відбулись чергові загальн ізбори акціонерів ПАТ "КФЦ", кворум 99,7221 % від загальної кількості голосів.
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
      1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
      3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
      4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
      5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
      8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
      9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
     
      1 питання:
      Слухали: Про обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
      Виступив: Директор Товариства Приц М.Є., який запропонував обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, та Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, а Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.
     
      2 питання:
      Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:
      Голова лічильної комісії бухгалтер Товариства Гуржий Наталія Анатоліївна.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Обрати лічильну комісію Товариства у складі:
      Голова лічильної комісії: Гуржий Наталія Анатоліївна.
     
      3 питання:
      Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
      Виступив: Директор Товариства Приц Максим Євгенійович.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Виступила: Голова загальних зборів Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити:
      1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
      2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік;
      2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
     
      4 питання.
      Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
      Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Філіпська І.В., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2012 році. Філіпська І.В. повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства, а також те, що на підставі проведених перевірок недоліків у роботі виконавчого органу Товариства виявлено не було, виконавчий орган Товариства не порушував покладені на нього функції та діяв в межах компетенції визначеної законодавством України та Статуту Товариства.
      Питань, зауважень до доповідача не надійшло.
      Голова Наглядової ради Товариства Філіпська І.В. запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
     
      5 питання.
      Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      Виступила: Ревізор Товариства Чернобровська К.М., яка доповіла звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2012 фінансового року.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2012 рік
     
      6 питання.
      Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      Виступила: Голова загальних зборів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.
     
      7 питання.
      Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.
     
      8 питання:
      Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято одностайно.
      Вирішили:
      1. 100 відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2012 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.
      2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.
     
      9 питання:
      Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
      Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала:
      1) Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів (послуг), цінних паперів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок;
      2) Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства
      Інших пропозицій не надійшло.
      Голосували:
      «за» – 4 986 100 467 голосів, що складає 99,7221 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості,
      «проти» – немає,
      «утримались» – немає.
      Рішення прийнято.
      Вирішили:
      1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу товарів (послуг), цінних паперів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень 00 копійок.
      2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Розділ II. Фактори ризику

 

      Будь-яких істотних змін у факторах ризику емітента, які були попередньо висвітлені в річній інформації емітента не було.
      У своїй діяльності Товариство додержується вимог діючого законодавства стосовно взаємовідносин з акціонерами.
      Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери Товариства:
      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів Товариства або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів. Ризик оцінюється як незначний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента. Ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій Товариства, що наразі планами Товариства не передбачено, ризик оцінюється як незначний;
      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками, мінімальний оскільки діяльність Товариства у 2012р. є прибутковою.
      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів. Всі цінні папери розміщені, та перебувають в обігу.
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями. Зменшення ризику залежить від рішення загальних зборів акціонерів.
      Інші ризики пов’язані з інвестуванням у цінні папери не визнавались Товариством.
      Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства:
      - нерентабельність. Товариство у звітному році одержало прибутки та планує одержати їх в майбутньому році, ризик оцінюється як незначний,
      - нестача ресурсів. Товариство планує розширення кількості клієнтів, при цьому наявні ресурси – технічні засоби, програмне забезпечення, що забезпечує автоматизовану обробку операцій – надають можливість для забезпечення безперебійного виробничого процесу, ризик оцінюється як незначний;
      - конкуренти - зростання рівня конкуренції на ринку України через перспективне об’єднання основних конкурентів
      - відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на провадження основного виду діяльності. Ризик оцінюється як незначний;
      - нестабільність фінансово-господарського стану. Товариство в 2012 році не мало та не планує мати позиковий капітал, ризик оцінюється як незначний;
      - неякісне технологічне обладнання. Товариство використовує сучасне комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, та застосовує політика інформаційної безпеки, що базується на законодавстві України та нормативних документах відповідно до вимог Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В Товаристві впроваджений електронний документообіг з використанням засобів криптографічного захисту інформації, що надаються акредитованим ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр". Модернiзацiя проведена в рамках договору про технiчне супроводження з виробником центру сертифiкацiї ключiв ТОВ "Автор". ТОВ "Автор", є основним постачальником засобiв ЕЦП, що використовуються для надання послуг ЕЦП АЦСК ПАТ ""КФЦ".ТОВ "Автор" є лiдером серед розробникiв засобiв КЗI та ЕЦП на Українському ринку, в тому числi в банкiвськiй сферi. Технологiї ТОВ "Автор" аналогiчнi тим, що застосовуються в рiшеннях ПАТ "КФЦ", використовуються в Нацiональному Банку України, комерцiйних банках, платiжних органiзацiях, та державних пiдприємствах та установа. ТОВ "Автор" входить до складу Компанii "Октава Капiтал", що володiє та управляє низкою крупних IТ Компанiї як, Компанiя рпорацiя "Iнком", телекомунiкацiйний провайдер "Датагруп" Українi та iншi Ризик оцінюється як незначний.
      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – ризик може бути реалізований лише у випадку необхідності залучення додаткових коштів для розвитку Товариства. Залучати кошти Товариство не планує.
      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент. Товариство не виступає стороною у судових справах.
      - екологічні ризики відсутні. Діяльність Товариства не впливає на навколишнє середовище.
     
     
      На дiяльнiсть Товариства впливають такi політичні та макроекономічні фактори ризику:
      - податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
      Ставки оподаткування, які застосовувалися до Компанії протягом звітного періоду були наступними:
      З 01 січня 2012 р. по 31 грудня 2012 р. 21%
      З 01 січня 2013 р. по 31 грудня 2013 р. 19%
     
      На даний момент в Україні діє Податковий кодекс. Він вступив в силу з
      1-го січня 2011 року. Даний нормативний документ повністю змінив принцип нарахування податку на прибуток та вніс значні зміни до норм, які регулюють справляння інших податків та обов’язкових платежів. Податки та нарахування, що сплачуються Компанією, включають податок на додану вартість, податок на прибуток, нарахування на фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Також наявна різнополярна судова практика щодо багатьох питань, які виникають в процесі оподаткування. Існують різні точки зору щодо тлумачення правових норм серед державних органів (наприклад, податкової адміністрації і її інспекцій), що викликає загальну невизначеність і створює підстави для конфліктних ситуацій. Правильність складання податкових декларацій, а також інші питання дотримання законодавства (наприклад, питання митного оформлення і валютного регулювання), підлягають перевірці і вивченню з боку ряду контролюючих органів, які в законодавчому порядку уповноважені накладати штрафи і пені в значних об'ємах. Перераховані чинники визначають наявність в Україні податкових ризиків значно суттєвіших, ніж існують в країнах з розвиненішою податковою системою.
      -невизначеність регуляторного середовища для діяльності а є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
      - вірогідність поновлення рецесії чи принаймні зниження темпів економічного розвитку в Україні та/або в світі
      - нестабільність чинного законодавства та недостатність нормативного врегулювання.
      - ризик змiни правового середовища;
      - ризик кризових явищ на фiнансовому ринку;
      - ризик, пов'язаний зi змiною кон'юнктури ринку, в якому дiє Товариство.
      - неефективна судова система - емітент не виступає стороною у судових процесах, ризик є мінімальним.
      - обмеження на валютні операції - не проводятся.
      Емітент постійно моніторить, оцінює ризики та здійснює заходи з їх мінімізації, які в тому числі включають:
      - моніторинг змін до законодавства України
      - контроль за неухильним виконанням клієнтами Товариства умов укладених договорів.
      Цей ризик є передбачуваним та регулярно вiдслiдковується та оцiнюється Емiтентом. З метою запобігання впливу даних ризиків емітент проводить постійний моніторинг чинного законодавства, моніторинг ринку в якому діє Товариство.
      Основні фінансові зобов'язання Компанії включають банківські кредити, овердрафти, позики і торгову кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов'язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні фінансові активи, наприклад: торгову дебіторську заборгованість, грошові кошти, які виникають безпосередньо в ході господарської діяльності Компанії.
      Компанія не приймала участі в будь-яких операціях з використанням похідних фінансових інструментів. Загальна програма управління ризиками направлена на відстежування динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного впливу на результати діяльності Компанії.
      В процесі своєї діяльності Компанія підлягає впливу різних фінансових ризиків. Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їх негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризиків і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Метою управління операційними і юридичними ризиками є забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політики, направлених на приведення цих ризиків до мінімуму.
      Управління капіталом
      Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
      Інші ризики в дiяльностi Товариства не визнавались.
      Система оцінки ризиків відсутня.
      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

 

      Відповідно до рішення Центрального засвідчувального органу від 07.12.2010 р. №2 ЦСК ПАТ "Комунікаційний фондовий центр" отримав статус акредитованого та внесений 08.12.2010 р. за №23 до Реєстру суб'єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом.
     
      Відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", центр сертифікації ключів (далі - ЦСК) є суб'єктом правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису, який надає послуги електронного цифрового підпису та засвідчує свій відкритий ключ у Центральному засвідчувальному органі.
     
      ЦСК має право:
      надавати послуги електронного цифрового підпису та обслуговувати сертифікати ключів;
      отримувати та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації підписувача і формування сертифіката ключа безпосередньо у юридичної або фізичної особи чи у її уповноваженого представника.
      ЦСК зобов'язаний:
      забезпечувати захист інформації в автоматизованих системах відповідно до законодавства;
      забезпечувати захист персональних даних, отриманих від підписувача, згідно з законодавством;
      встановлювати під час формування сертифіката ключа належність відкритого ключа та відповідного особистого ключа підписувачу;
      своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у випадках, передбачених законодавством;
      своєчасно попереджувати підписувача та додавати у сертифікат відкритого ключа підписувача інформацію про обмеження використання електронного цифрового підпису, які встановлюються для забезпечення можливості відшкодування збитків сторін у разі заподіяння шкоди з боку центру сертифікації ключів;
      перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;
      цілодобово приймати заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;
      вести електронний перелік чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів;
      цілодобово забезпечувати доступ користувачів до сертифікатів ключів та відповідних електронних переліків сертифікатів через загальнодоступні телекомунікаційні канали;
      забезпечувати зберігання сформованих сертифікатів ключів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання відповідних документів на папері;
      надавати консультації з питань, пов'язаних з електронним цифровим підписом.
      Основнi види дiяльностi за КВЕД ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр": -оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними діяльність., неспеціалізована оптова торгівля, видання іншого програмного забезпечення, комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, інші діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем. Дiяльнiсть Товариства не носить сезонного характеру. Iснує достатня кiлькiсть конкурентiв в сферi дiяльностi Товариства. Протягом звітного періоду емітент не розпочинав нових видів діяльності. Основний вид послуг ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" - надання послуг електронного цифрового пiдпису акредитованим центром сертифiкацiї ключів (АЦСК).
      Послуги електронного цифрового підпису включають в себе:
      надання у користування надiйних засобiв електронного цифрового пiдпису;
      допомога при генерацiї вiдкритих та особистих ключiв;
      обслуговування посилених сертифiкатiв ключiв (формування, розповсюдження, скасування, зберiгання, блокування та поновлення);
      надання iнформацiї щодо чинних, скасованих i блокованих посилених сертифiкатiв ключiв;
      послуги фiксування часу, консультацiї та iншi послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Послуги електронного цифрового пiдпису використовуються для виконання правочинiв на фондовому ринку України. Основнi клiєнти АЦСК учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Торговцi цiнними паперами:
      укладання бiржових договорiв з використанням електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива";
      проведення розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї";
      подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi";
      Андерайтери та емiтенти цiнним паперiв:
      Первинне розмiщення цiнних паперiв на органiзованому фондовому ринку України при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондової бiржi "Перспектива".
      ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива":
      Органiзацiя юридично значущого електронного документообiгу при використаннi електронної торгової системи ПАТ "Фондова бiржа "Перспектива".
      ПАТ "Фінансова компанiя "Сучаснi кредитнi технологiї":
      Органiзацiї розрахункiв за договорами щодо цiнних паперiв при використаннi електронної платiжної системи "РФС" ПАТ "Фiнансова компанія "Сучаснi кредитнi технологiї".
      Послуги ЕЦП АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» можуть застосовуватись клієнтами для подання заяв на реєстрацію баз персональних даних до Державної служби з питань захисту персональних даних у вигляді електронних документів (у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних»).
      В рамках пiлотного проекту ДКЦПФР з надання професійними учасниками адмiнiстративних даних у вигляді електронних документів, надійні засоби ЕЦП та сервіси АЦСК ПАТ «Комунікаційний фондовий центр» було інтегровано до системи правового електронного документообігу («СПЕД») ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв".
      Для розширення галузi застосування послуг ЕЦП продовжується низка проектiв.
      Наразi ведуться роботи, щодо проходження центром сертифiкацiї ключiв ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" реєстрацiї та акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України. Це дозволить в майбутньому iнтегрувати сервiси ПАТ "Коммунiкацiйний фондовий центр" в iнформацiйну iнфраструктуру банкiвськох системи України.
      Також ведуться роботи щодо адаптацiї сервісів АЦСК ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" для подання електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу, використання Серед перспективних задач, для використання в системах Iнтернет-трейдингу на фондовому ринку України та для iнтеграцiї в системи електронного документообiгу.
      Товариство проводить свою діяльність тільки на території України. Експортну діяльність Товариство не здійснює.
      Прогнози на подальшу дiяльнiсть: збiльшення обсягiв надання Товариством послуг за основними видами дiяльностi, розширення сфери надання послуг, полiпшення фiнансового стану, отримання прибуткiв.
      Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) станом на 31.03.2013р. складає 117 тис. грн.
      Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг) станом на 31.03.2013р. складає 116 тис. грн.

 

      Змін в системі збуту продукції, які відбулися протягом звітного періоду не було. Основнi клiєнти акредитованого центру сертифiкацiї ключiв учасники фондового ринку України - торговцi цiнними паперами, андерайтери, емiтенти цiнних паперiв, фондовi бiржi та платiжнi системи.
      Предметом договору є надання наступних послуг:
       надання консультацій з питань інформатизації (допомога при генерації ключа),
       надання надійних засобів електронного цифрового підпису
       послуги з оброблення даних при обслуговуванні сертифікату відкритого ключа
       блокування сертифікату відкритого ключа, розблокування сертифікату відкритого ключа, скасування сертифікату відкритого ключа та внесення даних до списку відкликаних сертифікатів, розповсюдження (публікація) сертифікатів відкритих ключів через Інтернет-сайт АЦСК;
       послуги фіксування часу;
       інші послуги, визначенi Законом України "Про електронний цифровий пiдпис".
      Товариство не здійснює спільну діяльність з іншими підприємствами, установами, організаціями.

 

      Ліцензій, дозволів протягом звітного періоду емітент не отримував. Товариство не набувало протягом звітного періоду права інтелектуальної власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо), та не придбавало об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права інтелектуальної власності припинили чинність.

 

      Полiтику щодо дослiджень та розробок Товариство не проводило, таким чином витрати на дослiдження та розробки Товариство за звiтний рiк не здiйснювало.
      Суттєвих капітальних та/або фінансових інвестицій, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного періоду, не було.

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

 

      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року: 181 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду: 192 тис.грн.
      основні засоби на початок звітного року: 110 тис. грн.
      основні засоби на кінець звітного періоду: 112 тис. грн.
      Знос основних засобів на початок звітного періоду складає 71 тис. грн.
      Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 80 тис. грн.
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
      Метод нарахування амортизації прямолінійний.
      модернізація обладнання та інших активів не відбувалось.
      У звітному періоді не відбулося змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
      Протягом звітного періоду основні засоби в заставу не надавались.
      Протягом звітного періоду у відношені основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження
      У звітному періоді було вилучено з експлуатації та продано основні засоби на суму 11 тис. грн.
      У звітному періоді було не придбавались основні засоби.
      Протягом звітного періоду в емітента були відсутні основні засоби що тимчасово не використовувалися, повністю амортизовані основні засоби та отримані за рахунок цільового фінансування
      Протягом звітного періоду не було змін розміру додаткового капіталу.
      Станом на кінець звітного періоду в емітента відсутнє незавершене будівництво.
      Витрат на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період не було.
      Втрати від зменшення корисності, сума вигід від відновлення корисності не визнавались.
      На балансі підприємтва незавершене будівництво не обліковується, з причин його відсутності.

 

      Емітент не має дочірніх підприємств.

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

 

      Загальна кількість працівників емітента на кінець звітного періоду (осіб) - 7, в тому числі:
      Осiб, якi працюють за сумiсництвом (1година на день) – 4
      Працівників, які працюють на основному місці на умовах неповного робочого часу (4 години на день) - 3
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою.
      Фонд оплати працi з наростаючим підсумком – 7338, 12 грн.
      Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутня.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

 

      Змін в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень протягом звітного періоду не було.

 

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Іванченко Раїса Миколаївна - Член Наглядової Ради, 2 роки 1956 вища 0 0 0 0 0 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Темп-Інвест", код за ЄДРПОУ 34823292, директор
Філіпська Ірина Вікторівна - Голова Наглядової Ради, 2 роки 1972 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, директор
Ващенко Нонна Григорівна - Член Наглядової Ради, 2 роки 1948 вища 0 0 0 0 0 - Приватне акціонерне товариство Компанія з управління активами "Академія Інвестментс", код за ЄДРПОУ 32836032, заступник директора з інвестиційної діяльності
Приц Максим Євгенійович - Директор, призначено з 17.09.2012р. 1974 вища 0 0 0 0 0 - Товариство з обмеженою відповідальністю "БІТ Продакшн" (код за ЄДРПОУ 34560779), керівник проектів
Чернобровська Кароліна Миколаївна - Ревізор, 2 рок 1973 вища 0 0 0 0 0 0 Публічне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Сучасні кредитні технології" (кодза ЄДРПОУ 34513446), головний бухгалтер

 

      ПАТ "КФЦ" не має дочірніх або залежних підприємств
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
1 2 3 4 5 6 7 8
               

 

      Посадові особи емітента не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      Відомості щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

 

      Кількість учасників емітента на кінець звітного періоду - 25
      На кінець звітного періоду перебувають в обігу 5000000000 (п’ять мільярдів) штук простих іменних акцій.

 

      Місцезнаходження Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест": м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
      Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі зазначається у гривнях.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7
Приватне акціонерне товариство "Дом-Інвест" 34497042 47163354.58 0 47163354.58 94.3267 94.3267

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

 

      ПАТ "КФЦ" не має дочірніх або залежних підприємств. Операцій з афілійованими особами не було. Правочини з власниками істотної участі, членами виконавчого органу,членами наглядової ради, членами виконавчого органу іншими афілійованими особами не здійснювалися.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

 

      Судових процесів, стороною в яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента відсутні. Факту виплати штрафних санкцій протягом звітного періоду не було.

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

 

      Тип акцій (прості, привілейовані) - прості
      Форма випуску, форма існування акцій - іменні, бездокументарна
      номінальна вартість акції 0,01 (одна) копійка;
      Кількість акцій, які перебувають в обігу 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення станом на кінець звітного періоду - всі акції розміщені
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 23 листопада 2010 року, №1090/1/10, дата видачі 05.01.2011р.
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
     
      Рішення про зміну прав власників акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.
      Емітент не здійснював випуск привілейованих акцій.

 

      Додаткового випуску акцій станом на кінець звітного періоду не було.

 

      Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році протягом звітного періоду емітентом не приймалось

 

      Загальними зборами емітента рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій протягом звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітент не має.

 

      Облігації емітент не випускав.

 

      Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів) відсутня.

 

      Рішення про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) у поточному році станом на кінець звітного періоду емітентом не приймалось.

 

      Протягом звітного періоду акції емітента пройшли процедуру лістингу
      Дата дії: 22.03.2011 р. Дія: лістинг. Найменування фондової біржі: ПАТ «ФБ «Перспектива». Вид, номінальна вартість та кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні; номінальна вартість: 0,01 грн. за одну акцію, загальна номінальна вартість: 50 000 000,00 грн.; кількість цінних паперів: 5 000 000 000 штук. Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (у відсотках): 100%.
      Дата реєстрації, номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: 23 листопада 2010 р., № 1090/1/10, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Вид, тип та форма існування, випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездокументарна.
      Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента: Наказ директора № 01-О від 17.03.2011 р. про включення в лістинг ПАТ «ФБ «Перспектива» цінних паперів емітента.
      Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової біржі (ПАТ «ФБ «Перспектива»): 22.03.2011 р. Цінні папери включені до Біржового реєстру та внесені в Котирувальний список 2-го рівня лістингу акцій емітента згідно Рішення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 11/03/22-01 від 22.03.2011 р.
      Права власників цінних паперів емітента, що знаходяться у лістингу ПАТ «ФБ «Перспектива», визначені у Статуті ПАТ «ФБ «Перспектива».
     
      Найвища ціна за акцію протягом звітного періоду 0,1865грн.
      Найнижча ціна за акцію протягом звітного періоду 0,1097грн.

 

      Ринкова капіталізація емітента станом на день укладення останнього у звітному періоді біржового контракту на організаторі торгівлі 727 000 000грн.

 

      Облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України здійснює Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3. Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів: Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ №581322, видана 25.05.2011р., строк дії: 19.09.2006 року - 19.09.2016 року.
      Змін протягом звітного періоду особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не було

 

      Цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України
     
     
     

 

      Інформація про інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) відсутня.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

 

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

 

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Витрати Товариства у 1 кварталі 2013 є адміністративними, та не містять капітальних витрат. Витрат на покращення майнового стану не було. Джерело покриття витрат - доходи. Чистий прибуток Товариства складає 1 тис. грн.
      Основних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства протягом звітного періоду не відбувалося. Позитивними змінами можна визначити- збільшення кількості клієнтів. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний квартал складає 117 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за звітний квартал складає 116 тис. грн. Негативні зміни не визнавались.
      Стратегiя розвитку подальшої дiяльностi Товариства базується на потенцiйному збiльшенi кiлькостi клiєнтiв за рахунок розширення галузi застосування послуг Товариства, спрощення процедур та вимог для можливостi користування послугами Товариства, полiпшення рiвня супроводження клiєнтiв Товариства, оперативної адаптацiї послуг Товариства до вимог клiєнтiв та законодавчої бази, та включає в себе наступнi напрямки:
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства професiйними учасниками фондового ринку для подання звiтностi у виглядi електронних документiв до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондових ринкiв;
      використання послуг електронного цифрового пiдпису Товариства учасниками фондового ринку електронної звiтностi до Державної податкової адмiнiстрацiї України, Пенсiйного фонду України, Держфiнмониторингу та iнших органiв виконавчої влади;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та користуваннi систем Iнтернет трейдингу на фондовому ринку України;
      Приведення регламентiв, договорiв та програмно-технiчних комплексiв Товариства у вiдповiднiсть змiн в законодавствi щодо нацiональної системи електронного цифрового пiдпису та захисту персональних даних;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї внутрiшньодержавних банкiвських та небанкiвських платежiв банкiвськими установами, юридичними та фiзичними особами, за рахунок проведення акредитацiї в Засвiдчувальному центрi Нацiонального банку України та iнтеграцiї сервiсiв Товариства в електроннi платiжнi системи;
      застосування послуг електронного цифрового пiдпису Товариства при органiзацiї та використаннi юридично значущих систем електронного документообiгу, за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в такi системи;
      застосування послуг товариства при експлуатацiї засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистем та наданi послуг криптографiчного захисту iнформацiї (захищеннi канали передачi даних, органiзацiя захищеного доступу до Iнтернет сторiнок, системи захищеного зберiгання даних, системи автентифiкацiї), за рахунок iнтеграцiї сервiсiв Товариства в криптосистеми, розповсюдження та впровадження таких криптосистем серед iснуючих клiєнтiв Товариства, в том числi шляхом взаємодiї з Iнтернет асоцiацiєю України;
      надання послуг з органiзацiї захисту персональних даних в iнформацiйних системам клiєнтiв Товариства, за рахунок побудови комплексних систем захисту iнформацiї, впровадженi заходiв пiдвищення рiвня iнформацiйної безпеки у клiєнтiв Товариства.
     

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
 
Посада керівника емітента Директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Приц Максим Євгенійович
Посада головного бухгалтера емітента Бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Гуржий Наталія Анатоліївна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37006207
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Комунікаційний фондовий центр"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "КФЦ"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 49000
1.1.6. Область Дніпропетровська
1.1.7. Район Бабушкінський
1.1.8. Населений пункт місто Дніпропетровськ
1.1.9. Вулиця Леніна
1.1.10. Будинок 30
1.1.11. Корпус  
1.1.12. Офіс / квартира  

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія ААБ №951839
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 25.03.2010
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 50000000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 50000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1 2 3 4
ПАТ "Банк Форум" 322948 26001300214638 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
1 2
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-узлах і пов’язана з ними 63.11
Неспеціалізована оптова торгівля 46.90
Комп’ютерне програмування 62.01
Консультування з питань інформатизації 62.02
Інші діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем 62.09
Видання іншого програмного забезпечення 58.29

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
  Чергові Позачергові
1 2 3
Вид загальних зборів* x  
Дата проведення 26.03.2013  
Кворум зборів** 99.7221  

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.  
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.  

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
1 2 3 4 5 6 7 8
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива" Акціонерне товариство 33718227 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.30, тел/факс 056 373-95-94 Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме: діяльність організатора торгівлі Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 31.08.2009 483591
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "АленАудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 35281710 м. Дніпропетровськ, вул. Московська, буд. 7, офіс 7, тел/факс 056 7448914 Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту Аудиторська палата України 27.09.2007 4028
Приватне акціонерне товариство "Менеджмент Технолоджіз" Акціонерне товариство 32987822 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, тел/факс 056 373-97-92 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 07.09.2012 498072
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" Акціонерне товариство 30370711 м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел/факс 0442791249 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011 581322

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.  

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
23.11.2010 1090/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000069926 прості бездокументарна іменні 0.01 5000000000 50000000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
         

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7
             

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
   
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)  
у тому числі: сертифікатів акцій  
сертифікатів облігацій  
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)  

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
1 2 3 4 5
         

 

      Гарантії третьої особи за випусками боргових цінних паперів Емітента відсутні. Протягом звітного періоду Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7
1. Виробничого призначення 110.000 112.000 0 0 110.000 112.000
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 00 000 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 110.0 112.000 0 0 110.000 112.000
2. Невиробничого призначення 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
Інші 0 0 0 0 0 0
Усього 110.00 112.000 0 0 110.00 112.000

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 50005 50006
Статутний капітал 50000 50000
Скоригований статутний капітал 50000 50000
Опис* Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
Висновок** Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) більша ніж розмір статутного капіталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України. Розрахована вартiсть чистих активiв емiтента (за балансом) більша ніж розмір статутного капіталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 ЦК України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
1 2 3
01.02.2013 04.02.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.03.2013
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

  Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
          АКТИВ      
I. Необоротні активи:      
Нематеріальні активи      
     залишкова вартість 010 105 100
     первісна вартість 011 181 181
     накопичена амортизація 012 76 81
Незавершені капітальні інвестиції 020    
Основні засоби:      
     залишкова вартість 030 110 112
     первісна вартість 031 181 192
     знос 032 71 80
Довгострокові біологічні активи:      
     справедлива (залишкова) вартість 035    
     первісна вартість 036    
     накопичена амортизація 037    
Довгострокові фінансові інвестиції:      
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040    
     інші фінансові інвестиції 045    
Довгострокова дебіторська заборгованість 050    
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056    
Знос інвестиційної нерухомості 057    
Відстрочені податкові активи 060 1 1
Гудвіл 065    
Інші необоротні активи 070    
Гудвіл при консолідації 075    
Усього за розділом I 080 216 213
II. Оборотні активи:      
Виробничі запаси 100 57 28
Поточні біологічні активи 110    
Незавершене виробництво 120    
Готова продукція 130    
Товари 140    
Векселі одержані 150 20973 20973
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
     чиста реалізаційна вартість 160 11 5
     первісна вартість 161    
     резерв сумнівних боргів 162    
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
     з бюджетом 170 13 8
     за виданими авансами 180    
     з нарахованих доходів 190    
     із внутрішніх розрахунків 200    
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1077 1045
Поточні фінансові інвестиції 220 28834 28834
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
     в національній валюті 230 9 2
     - у т.ч. в касі 231    
     в іноземній валюті 240    
Інші оборотні активи 250 10 9
Усього за розділом II 260    
III. Витрати майбутніх періодів 270    
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275    
Баланс 280 51200 51117
           
          ПАСИВ      
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 50000 50000
Пайовий капітал 310    
Додатковий вкладений капітал 320    
Інший додатковий капітал 330    
Резервний капітал 340    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5 6
Неоплачений капітал 360    
Вилучений капітал 370    
Накопичена курсова різниця 375    
Усього за розділом I 380 50005 50006
Частка меншості 385    
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400    
Інші забезпечення 410    
Сума страхових резервів 415    
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416    
Цільове фінансування1 420    
Усього за розділом II 430    
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450    
Відстрочені податкові зобов'язання 460    
Інші довгострокові зобов'язання 470    
Усього за розділом III 480    
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510    
Векселі видані 520    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26 6
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
     з одержаних авансів 540 68 55
     з бюджетом 550 1 1
     з позабюджетних платежів 560    
     зі страхування 570    
     з оплати праці 580    
     з учасниками 590    
     із внутрішніх розрахунків 600    
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605    
Інші поточні зобов'язання 610 1100 1049
Усього за розділом IV 620    
V. Доходи майбутніх періодів 630    
Баланс 640 51200 51117

     
1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) -

 

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2013 року
Складено:  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ      
          СТАТТЯ      
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010    
Податок на додану вартість 015    
Акцизний збір 020    
      025    
Інші вирахування з доходу 030    
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 117 70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 -116 -21
Валовий:      
     прибуток 050 1 49
     збиток 055    
Інші операційні доходи 060   94
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061    
Адміністративні витрати 070    
Витрати на збут 080    
Інші операційні витрати 090   -37
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091    
Фінансові результати від операційної діяльності:      
     прибуток 100 1 106
     збиток 105    
Доход від участі в капіталі 110    
Інші фінансові доходи 120    
Інші доходи 1 130    
Фінансові витрати 140    
Втрати від участі в капіталі 150    
Інші витрати 160   -99
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
     прибуток 170 1 7
     збиток 175    
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176    
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180    
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185    
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
     прибуток 190    
     збиток 195    
Надзвичайні:      
     доходи 200    
     витрати 205    
Податки з надзвичайного прибутку 210    
Частка меншості 215    
Чистий:      
     прибуток 220 1 7
     збиток 225    
Забезпечення матеріального заохочення 226    
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ      
          Найменування показника      
Матеріальні затрати 230 29 7
Витрати на оплату праці 240 7 7
Відрахування на соціальні заходи 250 3 2
Амортизація 260 14 11
Інші операційні витрати 270 63 73
Разом 280 116 99
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ      
          Назва статті      
Середньорічна кількість простих акцій 300    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320    
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330    
Дивіденди на одну просту акцію 340    

     
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)  

 

Примітки до звітів

 

      Баланс та звіт про фінансові результати емітента надано відповідно до вимог програмного забезпечення. В розділі XI "Фінансова звітність емітента" надано баланс та звіт про фінансові результати емітента станом на 31.03.2013р. за формами, затвердженими наказом Міністерства фінансві України від 07.02.13 р. № 73.
ProEmitent.INFO