Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення загальних зборів, що відбудуться 26.03.2012р.


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ,            вул. Леніна, буд. 30 у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що 26 березня 2012 року об 12:00 год. за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,                             вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів – 20.03.2012 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2012 рік.

4 питання:  Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2011 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.

10 питання: Внесення змін до Статуту шляхом прийняття Статуту Товариства у новій редакції.

 

   В період до дати проведення чергових загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, кімната № 304 у робочі дні, робочий час. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Разгонов Сергій Адамович.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» за 2011 рік  (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

63 488

57 823

Основні засоби 

208

245

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

49 990

Запаси 

89

123

Сумарна дебіторська заборгованість 

62 500

328

Грошові кошти та їх еквіваленти 

6

1

Нерозподілений прибуток 

2

1

Власний капітал 

50 002

50 001

Статутний капітал 

50 000

50 000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

13 486

7 822

Чистий прибуток (збиток) 

2

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5 000 000

5 000 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

 


Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №33 Бюлетеня "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 17.02.2012р.
ProEmitent.INFO