Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  31.03.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2014 року


У відповідності із пунктом 12.8 Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Ожиною Д. Г. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2014 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.     

                                                                        

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Комунікаційний Фондовий Центр» за 2014 рік  (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів 

60603

50543

Основні засоби 

80

88

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

7

7

Сумарна дебіторська заборгованість 

1026

515

Грошові кошти та їх еквіваленти 

3

5

Нерозподілений прибуток 

4

4

Власний капітал 

50007

50006

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

10596

537

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

6

6

                                                                          

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

Станом на 31 грудня 2014 р. статутний капітал Компанії становив 50 000 000,00 грн. (п’ятдесят мільйонів) гривень. Він поділяється на 5 000 000 000 (п’ять мільярдів) штук акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 грн.(одна) копійка. Всі акції Компанії прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

                                                               

Ревізор  ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                 ________________         /Д.Г. Ожина /

ProEmitent.INFO