Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  Висновок Ревізора за 2013 рік


 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами 2013 року

 


 

 

У відповідності із пунктом 12.8 Статуту Товариства Ревізором чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства Чернобровською К.М. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419, Листі Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від 07.12.2011р. N 12-208/1757-14830, N 31-08410-06-5/30523, N 04/4-07/702.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2013 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2013 року, Звіту про фінансові результати за 2013 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.                                                                              

                                           

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50543

51200

Основні засоби 

88

110

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

7

57

Сумарна дебіторська заборгованість 

48758

64196

Грошові кошти та їх еквіваленти 

5

9

Нерозподілений прибуток 

4

4

Власний капітал 

50006

50005

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

537

1195

Чистий прибуток (збиток) 

1

1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

7

7

                                                                          

На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням особливостей переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності, що визначені у Порядку подання фінансової звітності, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 28.02.2000р. N 419.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2013р. становить 50006 тис. грн.

 

Складові чистих активів (власного капіталу) наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

50000

Резервний капітал

2

Нерозподілений прибуток

4

Власний капітал (Активи-Зобов’язання)

50006

 

 

За даними Товариства протягом 2013 року Товариством виконано наступні значні правочини:

 

 

№ п/п

 

 

Зміст значного правочину

 

 

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності,

5  млн. грн.

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1

131857;

БВ-8100/13;

ДД-156/200813/47

від 20.08.2013р.

 

 

Продаж акцій

 

28,695 – 51,39%

 

загальні збори акціонерів

2

138179;

ДД-191/091013/47

;БВ-11544/13

від 09.10.2013р.

 

Продаж акцій

 

14,950 – 29,9%

 

загальні збори акціонерів

3

138181;

БВ-11545/13;

ДД-10186/13

від 09.10.2013р

 

Купівля  акцій

 

14,950- 29,9%

 

загальні збори акціонерів

4

Акт

 пред’явлення векселів від 19.08.2013р.                       

 

пред’явлення векселів

 

14,088- 28,18%

 

загальні збори акціонерів

 

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2013 рік

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

 

                                                               

Ревізор  ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»                 ________________         /К.М. Чернобровська/

ProEmitent.INFO