Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  31.03.2015р. Протокол чергових загальних зборів від 31.03.2015р.


ПРОТОКОЛ

чергових загальних  зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                    «31» березня 2015 року

 

Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 25.03.2015 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради б/н від
09.02.2015 р.) про призначення реєстраційної комісії у складі:

         Член реєстраційної комісії: Приц Максим Євгенійович;

Член реєстраційної комісії: Сушко Олексій Миколайович.

         Кайстра І.О. повідомила присутніх, що Головою реєстраційної комісії Товариства обрано Прица Максима Євгенійовича (протокол засідання Реєстраційної комісії б/н від 31.03.2015 року).

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Капітонова Альона Олександрівна – член Наглядової ради Товариства;

2.       Денисова Валерія Ігорівна – адміністратор безпеки Товариства;

3.       Можаровська Юлія Вікторівна – адміністратор реєстрації Товариства.

 

Слухали:

Прица М.Є. – Голову реєстраційної комісії Товариства, з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення чергових загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах, є 21 (двадцять одна) юридична особа та 2 (дві) фізичні особи, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій, з яких голосуючих акцій: 4 987 660 244 штук.

На початок проведення загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 2 (два) представника акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 985 878 296 штук, що складає 99,9642728671 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 99,7176 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, які, відповідно до п. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

 

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Кайстра Ірину Олександрівну, яка оголосила чергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Голова Наглядової ради Товариства Кайстра Ірина Олександрівна повідомила наступне.

Голосування з першого по дев’яте питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Рішення з дев’ятого питання порядку денного приймаються більш як 50 % голосів акціонерів Товариства від їх загальної кількості, з інших питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

           

1 питання.

Слухали: Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кайстра Ірину Олександрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Кайстра Ірину Олександрівну, Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства – Капітонову Альону Олександрівну.

 

2 питання.

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Член лічильної комісії: Денисова Валерія Ігорівна;

Член лічильної комісії: Можаровська Юлія Вікторівна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Обрати лічильну комісію у складі:

Член лічильної комісії: Денисова Валерія Ігорівна;

Член лічильної комісії: Можаровська Юлія Вікторівна.

 

3 питання.

Слухали: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Виступив: Директор Товариства Приц М.Є.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала:

1.  Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства                                  за 2014 рік;

2.  Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік;

2. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

 

4 питання.

Слухали: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова Наглядової ради Товариства Кайстра І.О., яка доповіла звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2014 році. Голова Наглядової ради Товариства повідомила про результати проведених перевірок та контролю виконавчого органу Товариства.

Питань, зауважень до доповідача не надійшло.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства, яка запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

 

5 питання.

Слухали: Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло. 

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2014 рік.

 

6 питання.

Слухали: Про затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити висновок Ревізора Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити висновок Ревізора Товариства, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 фінансовий рік.

 

7 питання.

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

8 питання:

Слухали: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2014 році, направити на формування Резервного капіталу Товариства.

2. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.

 

9 питання:

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Виступила: Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О., яка запропонувала попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 985 878 296 голосів, що складає 99,7176 % голосів акціонерів від їх загальної кількості,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, укладення договору відступлення права вимоги. Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 700 000 000 (сімсот мільйонів) гривень.

2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.

 

Голова чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кайстра І.О. запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол чергових загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила збори.

 

 

Голова чергових загальних зборів            акціонерів

ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»     _________________     І.О. Кайстра

 

 

Секретар чергових загальних зборів акціонерів

ПАТ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»          __________________        А.О. Капітонова

 

ProEmitent.INFO