Приватне акціонерне товариство "Комунікаційний Фондовий Центр"


logo
 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Протоколи загальних зборів акціонерів  next  Протокол позачергових загальних зборів від 23.12.2013р.


      ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР»

 (надалі - Товариство)

 

м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, к. 304                                                                  «23» грудня 2013 року

 

         Час початку загальних зборів акціонерів: 12 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17.12.2013 року.

 

Збори відкрила Голова Наглядової ради Товариства Філіпська Ірина Вікторівна, яка повідомила присутніх про прийняття Наглядовою радою Товариства рішення (протокол засідання Наглядової ради                                      б/н від 08.11.2013 року) про призначення Реєстраційної комісії у складі: Голова реєстраційної комісії -  Приц Максим Євгенійович – директора Товариства.

Підрахунок голосів до обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

 

ЗАПРОШЕНІ: 

1.       Гуржий Наталія Анатоліївна – бухгалтер Товариства;

2.       Ващенко Нонна Григоріївна – член Наглядової ради Товариства;

3.       Іванченко Раїса Миколаївна – член Наглядової ради Товариства.

 

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Товариства Прица М.А., з інформацією про підсумки проведеної реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Відповідно до переліку акціонерів на дату проведення загальних зборів акціонерами Товариства, що мають право на участь у зборах є 25 (двадцять п’ять) юридичних осіб та 3 (три) фізичні особи, які у сукупності володіють 5 000 000 000 штук простих іменних акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів Товариства.

          На початок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зареєстровано 7 (сім) представників акціонерів, що володіють простими іменним акціями Товариства у кількості 4 960 659 595 штук, що складає 99,2132 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, бо в них беруть участь представники акціонерів, що мають відповідно до Статуту Товариства не менш як 60 % голосуючих акцій.

 

Голосування з першого по третє та з п’ятого питання порядку денного відкрите та проводиться шляхом підрахунку голосів, що зазначені на картках, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації, за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Голосування з четвертого  питання порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були надані акціонерам (представникам акціонерів) під час реєстрації.   

Рішення з четвертого питання порядку денного приймається шляхом проведення кумулятивного голосування, з інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів (представникам акціонерів), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

         Інших пропозицій не надійшло.

 

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Філіпську Ірину Вікторівну, яка оголосила позачергові загальні збори акціонерів Товариства відкритими та повідомила присутніх про затверджений Наглядовою радою Товариства

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 питання: Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

5 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

             

 

1 питання:

Слухали: Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Виступив: Директор Товариства Приц М.Є., який запропонував обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

         Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Ващенко Нонну Григорівну, а Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Іванченко Раїсу Миколаївну.

 

2 питання:

Слухали: Про обрання лічильної комісії Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка запропонувала обрати лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії  бухгалтер Товариства Гуржий Наталія Анатоліївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:  Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

Члени лічильної комісії: - Гуржий Наталія Анатоліївна;

                                              - Дмитрієва Валерія Ігорівна.      

 

3 питання:

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., яка повідомила, про необхідність припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням терміну повноважень Наглядової ради Товариства, яку було обрано строком на три роки. Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., запропонувала, припинити з 23.12.2013 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна;

        Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили: Припинити з 23.12.2013 року повноваження членів Наглядової ради Товариства у попередньому складі:

     Член Наглядової ради – Філіпська Ірина Вікторівна;

        Член Наглядової ради – Ващенко Нонна Григорівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна.

 

4 питання.

Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г., з пропозицією обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у новому складі у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів:

1)      Капітонова Альона Олександрівна; 

2)      Іванченко Раїса Миколаївна; 

3)      Кайстра Ірина Олександрівна;

4)      Жовненко Наталія Анатоліївна. 

Інших пропозицій не надійшло.

Розподіл голосів акціонерів при кумулятивному голосуванні:

«за» кандидата Капітонова Альона Олександрівна – 5 203 630 782 голосів;

«за» кандидата Іванченко Раїса Миколаївна  3 264 182 597 голосів;

«за» кандидата Кайстра Ірина Олександрівна   5 592 630 730 голосів;

«за» кандидата Жовненко Наталія Анатоліївна – 821 534 676 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1.  Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

     Член Наглядової ради – Капітонова Альона Олександрівна;

        Член Наглядової ради – Іванченко Раїса Миколаївна;

        Член Наглядової радиКайстра Ірина Олександрівна.

2.  Ухвалили рішення про те, що Наглядова рада Товариства у новому складі приймає на себе обов’язки з 24.12.2013 року.

 

5 питання.

Слухали: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Виступила: Голова загальних зборів акціонерів Товариства Ващенко Н.Г.

Голосували:

«за» – 4 960 659 595 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства,

«проти» – немає,

«утримались» – немає.

Рішення прийнято одностайно.

Вирішили:

1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

2. Уповноважити директора Товариства Прица Максима Євгенійовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

    

Голова зборів запитала чи є у присутніх питання або зауваження та повідомила, що протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства буде надано Директору Товариства через 10 (десять) днів та закрила Збори.

 

Голова зборів                      ____________           Н.Г. Ващенко

 

 

Секретар зборів                  ___________             Р.М. Іванченко

ProEmitent.INFO